Family members – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Tải về

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Family members – Hello! - Tiếng Anh 6 – Right on!

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Family members

Bài 1

1. Look at Ann’s family tree. Listen and repeat.

(Nhìn vào cây gia phả của Anna. Nghe và lặp lại.)


Phương pháp giải:

- family (n): gia đình

- family tree (n.phr): cây gia phả

- grandparents (n): ông bà (nội, ngoại)

- granddad (n): ông (nội, ngoại)

- grandma (n): bà (nội, ngoại)

- husband (n): chồng

- wife (n): vợ

- parents (n): bố mẹ, cha mẹ

- dad (n): bố, cha

- mom (n): mẹ

- aunt (n): cô, dì, mợ, thím, bác gái

- uncle (n): bác trai, chú, dượng, cậu

- sister (n): chị, em gái

- brother (n): anh, em trai

- son (n): con trai

- daughter (n): con gái

- cousin (n): anh, chị, em họ

Bài 2

2. Look at Anna's family tree. Complete the sentences with words from Exercise 1.

(Nhìn cây gia phả của Anna. Hoàn thành câu với các từ ở bài tập 1.)

1. Bob is Anna's granddad.

2. Lara is Anna's ________ .

3. Nick is Anna's ________ .

4. Sue is Anna's ________ .

5. Anna is Mary's ________ .

6. Lara is Alex's ________ .

7. Mary is Nick's ________ .

8. Helen is Anna's ________ .

9. Alex is Anna's ________ .

10. Tom is Anna's ________ .

Lời giải chi tiết:

1. Bob is Anna's granddad.

(Bob là ông của Anna.)

2. Lara is Anna's aunt.

(Lara là dì của Anna.)

3. Nick is Anna's brother.

(Nick là anh trai của Anna.)

4. Sue is Anna's cousin.

(Sue là em họ của Anna.)

5. Anna is Mary's daughter.

(Anna là con gái của Mary.)

6. Lara is Alex's wife.

(Lara là vợ của Alex.)

7. Mary is Nick's mum.

(Mary là mẹ của Nick.)

8. Helen is Anna's grandma.

(Helen là bà của Anna.)

9. Alex is Anna's uncle.

(Alex là chú của Anna.)

10. Tom is Anna's dad.

(Tom là bố của Anna.)

Bài 3

3. Draw your family tree. Present your family to the class.

(Vẽ cây gia phả của em. Trình bày về gia đình em với cả lớp.)

Lời giải chi tiết:

Hi, I’m Vy and this is my family. Mrs Mai and Mrs Linh are my grandmas. Mr Minh and Mr Long are my granddads. Mr Hoang is my dad and Mrs Oanh is my mum. Phong is my brother and I’m his sister.

Tạm dịch:

Xin chào, tôi là Vy và đây là gia đình của tôi. Bà Mai và bà Linh là bà nội và ngoại của tôi. Ông Minh và ông Long là ông nội và ngoại của tôi. Ông Hoàng là bố tôi và bà Oanh là mẹ của tôi. Phong là anh trai của tôi và tôi em gái của anh ấy.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close