Speaking - Unit 8: New Ways to Learn - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

1. Match the following instructions with suitable pictures. Then use First, Next, Then, After that, Finally to give complete instructions about how to send texts with a smartphone. 2. Prepare a short talk about the benefits of face-to-face learning using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

V. Speaking Câu 1: (Bài 1)

1. Match the following instructions with suitable pictures. Then use First, Next, Then, After that, Finally to give complete instructions about how to send texts with a smartphone.

(Ghép các hướng dẫn sau với hình ảnh phù hợp. Sau đó, sử dụng Đầu tiên, Tiếp theo, Sau đó, Sau đó, Cuối cùng để cung cấp hướng dẫn đầy đủ về cách gửi tin nhắn văn bản bằng điện thoại thông minh.)

1. Tap the 'New message' button.

 (Nhấn vào nút 'Tin nhắn mới'.)

2. Send your message.

(Gửi tin nhắn của bạn.)

3. Turn on your smartphone.

(Bật điện thoại thông minh của bạn.)

4. Type your message in the field near the middle of the screen.

(Nhập tin nhắn của bạn vào phần gần giữa màn hình.)

5. Find the message icon on the screen and tap it.

(Tìm biểu tượng tin nhắn trên màn hình và nhấn vào biểu tượng đó.)

6. Type the name or number of the person you want to text.

(Nhập tên hoặc số của người bạn muốn nhắn tin.)

Lời giải chi tiết:

V. Speaking Câu 2: (Bài 2)

 2. Prepare a short talk about the benefits of face-to-face learning using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below.

(Chuẩn bị một cuộc nói chuyện ngắn về lợi ích của việc học trực tiếp bằng cách sử dụng các ý tưởng trong hộp. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng câu dưới đây.)

- Interact with teachers and classmates face to face

(Tương tác trực tiếp với giáo viên và bạn cùng lớp)

- connect with other students and help solve problems more quickly

(kết nối với các sinh viên khác và giúp giải quyết vấn đề nhanh hơn)

- have fewer distractions in class than at home

(ít bị sao nhãng ở lớp hơn ở nhà)

Face-to-face learning has some benefits. ...

(Học trực tiếp có một số lợi ích. ...)

Lời giải chi tiết:

Learning in person has several advantages. First, because there are less interruptions in a typical classroom than when studying at home, pupils can focus better on their studies. Furthermore, they have access to their teacher or fellow students right away anytime they have queries or require assistance. Finally, students can more readily collaborate in groups or teams to complete assignments or solve challenges. They can improve their ability to work as a team by doing this. I think that in-person instruction has a lot to offer students and shouldn't be substituted by online instruction.

Tạm dịch:

Học trực tiếp có một số lợi ích. Thứ nhất, trong một lớp học truyền thống, học sinh có thể tập trung học tập tốt hơn vì ít bị sao nhãng hơn so với khi học ở nhà. Hơn nữa, bất cứ khi nào họ có thắc mắc hoặc cần trợ giúp, họ có thể liên lạc với giáo viên hoặc bạn học của mình ngay lập tức. Cuối cùng, học sinh có thể làm việc theo nhóm hoặc nhóm dễ dàng hơn để giải quyết vấn đề hoặc làm các dự án. Điều này cũng có thể giúp họ xây dựng kỹ năng làm việc nhóm. Tôi tin rằng học trực tiếp có nhiều lợi ích mang lại cho sinh viên và không nên bị thay thế bởi học trực tuyến.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close