Speaking - Unit 1: Family life - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

1. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them. 2. Talk about why children should or should not do housework. Use the ideas in the boxes and add your own. You can start the talk with the sentences below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them.

(Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

1. Lan: Nam, do you think family routines are necessary?

    Nam: Yes. _________ each family should have some routines to help build strong family bonds.

A. I'm not sure that                                        

B. I strongly believe that                               

C. I agree that                                                

D. I hope that

2. Lan: What do you think about the British family value of being truthful and honest?

    Nam: _________, it's one of the first things parents should teach their children.

A. In their opinion                                          

B. In a nutshell                                               

C. In my own way                                         

D. In my opinion

3. Lan: Nam, do you think parents should help their children do their homework?

    Nam: Well, _________ parents should let their children do their homework by themselves so they can become independent.

A. I don't think                                               

B. I wish that

C. I believe that                                             

D. I hope that

4. Lan: Do you think teens should learn how to cook?

    Nam: Well, _________ they can learn it when they start their own families. As teens, they should spend all their time on study.

A. I suppose that                                            

B. I hope that

C. I doubt that                                                

D. I agree that

Lời giải chi tiết:

1. B

2. D

3. C

4. A

1. B

Lan: Nam, do you think family routines are necessary?

(Nam, bạn có nghĩ những thói quen trong gia đình là cần thiết không?)

Nam: Yes. I strongly believe that each family should have some routines to help build strong family bonds.

(Vâng. Tôi thực sự tin rằng mỗi gia đình nên có một số thói quen để giúp xây dựng tình cảm gia đình bền chặt.)

A. I'm not sure that: Tôi không chắc điều đó

B. I strongly believe that: Tôi thực sự tin rằng

C. I agree that: Tôi đồng ý rằng

D. I hope that: Tôi hy vọng rằng

2. D

Lan: What do you think about the British family value of being truthful and honest?

(Bạn nghĩ gì về giá trị sống trung thực và trung thực của gia đình?)

Nam: In my opinion, it's one of the first things parents should teach their children.

(Theo ý kiến của tôi, đó là một trong những điều đầu tiên cha mẹ nên dạy con cái của họ.)

A. In their opinion: Theo ý kiến của họ

C. In my own way: Theo cách riêng của tôi

B. In a nutshell: Tóm lại

D. In my opinion: Theo ý kiến của tôi

3. C

Lan: Nam, do you think parents should help their children do their homework?

(Nam, bạn có nghĩ rằng cha mẹ nên giúp con làm bài tập về nhà không?)

Nam: Well, I believe that parents should let their children do their homework by themselves so they can become independent.

(Tôi tin rằng cha mẹ nên để con cái họ tự làm bài tập ở nhà để chúng có thể tự lập.)

A. I don't think: Tôi không nghĩ

C. I believe that: Tôi tin rằng

B. I wish that: Tôi ước điều đó

D. I hope that: Tôi hy vọng rằng

4. A

Lan: Do you think teens should learn how to cook?

(Bạn có nghĩ thanh thiếu niên nên học nấu ăn không?)

Nam: Well, I suppose that they can learn it when they start their own families. As teens, they should spend all their time on study.

(Chà, tôi cho rằng họ có thể học nó khi họ lập gia đình riêng. Ở tuổi thiếu niên, các em nên dành toàn bộ thời gian cho việc học.)

A. I suppose that: Tôi cho rằng

C. I doubt that: Tôi nghi ngờ điều đó

B. I hope that: Tôi hy vọng rằng

D. I agree that: Tôi đồng ý rằng

Bài 2

2. Talk about why children should or should not do housework. Use the ideas in the boxes and add your own. You can start the talk with the sentences below.

(Nói về lý do tại sao trẻ nên hoặc không nên làm việc nhà. Sử dụng các ý tưởng trong các hộp và thêm ý tưởng của riêng bạn. Bạn có thể bắt đầu bài nói bằng những câu dưới đây.)

- develop life skills

(phát triển kỹ năng sống)

- learn to take responsibility

(học cách chịu trách nhiệm)

- ______________________

-_______________________

- need time to study

(cần thời gian học tập)

- break or damage things

(làm vỡ hoặc hỏng đồ đạc)

-___________________                    

-___________________

“I think children should/ should not do house work for a number of reasons. First,…”

Lời giải chi tiết:

I believe that kids should help with housework for a variety of reasons. First off, helping around the house teaches kids valuable life skills like doing the dishes, cleaning the house, and taking care of others. When they establish their own families in the future, they will undoubtedly require such talents. Second, by helping out around the house, kids can develop responsibility. Despite the fact that they dislike doing it, they are aware that they must take action. Therefore, I think that kids should do their share of cleaning because it is very beneficial to them.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng trẻ em nên làm việc nhà vì một số lý do. Thứ nhất, làm việc nhà giúp trẻ phát triển một số kỹ năng sống quan trọng như giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa hay chăm sóc người kháC.Chúng chắc chắn sẽ cần những kỹ năng đó trong cuộc sống sau này, khi chúng lập gia đình riêng. Thứ hai, trẻ có thể học cách chịu trách nhiệm khi làm việc nhà. Chúng biết rằng họ phải làm điều gì đó mặc dù chúng không thích làm điều đó. Vì vậy, làm việc nhà thực sự tốt cho trẻ em và tôi tin rằng chúng nên làm điều đó.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close