Pronunciation - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress.

Đề bài

Choose the correct letter (A, B, C or D) to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress.

(Chọn chữ cái đúng (A, B, C hoặc D) để chỉ ra từ khác với ba từ còn lại ở vị trí của trọng âm chính.)

1. A. singer

2. A. common

3. A. compose

4. A. talent

5. A upload

6. A. weather

7. A. become

8. A. theatre 

B. receive

B. music

B. careful

B. artist

B. theatre

B. birthday

B. idol

B. movie

C. programme

C. people  

C. second 

C. award     

C. receive             

C. boring 

C. comment 

C. famous

D. lyrics                             D. perform

D. album

D. famous

D. guitar

D. expect

D. season

D. attend

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đa số các danh từ và tính từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

- Đa số các động từ 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

Lời giải chi tiết

1. B

A.singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

B. received /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

C.programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

D. lyrics /ˈlɪr·ɪks/ (n): lời bài hát

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

2. D

A. common /ˈkɒmən/ (a): phổ biến

B. music /ˈmjuː.zɪk/ (n): âm nhạc

C. people  /ˈpiː.pəl/ (n): mọi người

D. perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

3. A

A. compose /kəmˈpəʊz/ (v): sáng tác, biên soạn

B. careful /ˈkeəfl/ (a): cẩn thận

C. second /ˈsek.ənd/ (a): thứ hai

D. album /ˈæl.bəm/: tập ảnh, tập tem

Đáp án A trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

4. C

A. talent /ˈtæl.ənt/ (n): tài năng

B. artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

C. award /əˈwɔːd/ (v): thưởng, ban cho

D. famous /ˈfeɪ.məs/ (a): nổi tiếng

Đáp án C trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

5. B

A. upload /ʌpˈləʊd/ (v): tải lên

B. theatre /ˈθɪə.tər/ (n): nhà hát

C. received /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

D. guitar  /ɡɪˈtɑːr/ (n): đàn ghi – ta

Đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

6. D

A. weather /ˈweð.ər/ (n): thời tiết

B. birthday /ˈbɜːθ.deɪ/ (n): ngày sinh nhật

C. boring /ˈbɔː.rɪŋ/ (a): buồn chán

D. expect /ɪkˈspekt/ (v): chờ đợi

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

7. A

A. become /bɪˈkʌm/ (v): trở thành

B. idol /ˈaɪ.dəl/ (n): thần tượng

C. comment /ˈkɒm.ent/ (n): bình luận

D. season /ˈsiː.zən/ (n): mùa

8. D

A. theatre /ˈθɪə.tər/ (n): nhà hát

B. movie /ˈmuː.vi/ (n): bộ phim

C. famous /ˈfeɪ.məs/ (a): nổi tiếng

D. attend /əˈtend/ (v): tham dự

Đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai, các phương án còn lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

 • Vocabulary - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

  1. Choose the odd one out. 2. Complete the sentences using the correct form of the words in brackets. 3. Label the following musical instruments.

 • Grammar - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

  1. Circle the correct verb form to complete each sentence. 2. Make compound sentences using the conjunctions in brackets. 3. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets.

 • Reading - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

  1. Read the text and choose the best answers. 2. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F). Nowadays, teenagers like to watch music videos online. This is now more popular than listening to the radio. Some videos can quickly become extremely popular internationally and reach one billion views. Some music hits get more than 10 million views in less than 20 minutes.

 • Speaking - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

  1. Complete the following conversations by circling the best answers. Then practise reading them. 2. Talk about a singing competition using the ideas in the box. You can start the talk with the sentence below.

 • Writing - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

  1. Use the verbs in their correct forms and add some words where necessary to make meaningful sentences. 2. Choose the sentence which has the closest meaning to the original one. 3. Write an email (120-150 words) to your friend describing your experience at a school music event. Use the following questions as cues for your writing.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close