Speaking - Unit 10: Ecotourism - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

1. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them.2. Talk about what you should or shouldn't do to become an ecotourist. Use the suggested ideas below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

V. Speaking Câu 1: (Bài 1)

 1. Complete the conversations by circling the best answers. Then practise reading them.

(Hoàn thành các cuộc trò chuyện bằng cách khoanh tròn các câu trả lời hay nhất. Sau đó, thực hành đọc chúng.)

1.Customer: _________ these devices? I don't know which one is better.

Shop assistant: Certainly

A. Can you please help me with       B. Should I help you with

C. Are you going to help me with    D. Let me help you

2. Son: Mum, _________ wear to school tomorrow?

Mum: You should wear your uniform.

A. can you help me                          B. do you think what I should

C. should I                                       D. what do you think I should

3. Nam: Should I start working tomorrow?

Phong: _________ start now.

A. I'd recommend                            B. You'd better 

C. If I were you.                              D. You must

4. David: What do you think I should bring to her party?

Jane: _________, I would bring some flowers.

A. I think                                         B. In my opinion

C. If I were you                               D. I recommend

Lời giải chi tiết:

1.Customer:Can you please help me with these devices? I don't know which one is better.

(Khách hàng: Bạn có thể vui lòng giúp tôi với những thiết bị này được không? Tôi không biết cái nào tốt hơn.)

Shop assistant: Certainly

(Trợ lý cửa hàng: Chắc chắn rồi.)

Giải thích:

A. Can you please help me with       B. Should I help you with

(Bạn có thể vui lòng giúp tôi với)     (Tôi có nên giúp bạn với)

C. Are you going to help me with    D. Let me help you

(Bạn sẽ giúp tôi với)                        (Hãy để tôi giúp bạn)

2.Son: Mum, what do you think I should wear to school tomorrow?

(Con trai: Mẹ ơi, mẹ nghĩ ngày mai con nên mặc gì đi học?)

Mum: You should wear your uniform.

(Mẹ: Con nên mặc đồng phục.)

Giải thích:

A. can you help me                          B. do you think what I should

(bạn có thể giúp tôi không)              (bạn có nghĩ tôi nên làm gì không)

C. should I                                       D. what do you think I should

(nên tôi)                                           (bạn nghĩ tôi nên làm gì)

3.Nam: Should I start working tomorrow?

(Tôi có nên bắt đầu làm việc vào ngày mai không?)

Phong:You'd better start now.

(Tốt hơn là bạn nên bắt đầu ngay bây giờ.)

A. I'd recommend                            B. You'd better

(Tôi muốn giới thiệu)                       (Bạn sẽ tốt hơn)

C. If I were you.                              D. You must

(Nếu tôi là bạn)                               (Bạn phải)

4.David: What do you think I should bring to her party?

(Bạn nghĩ tôi nên mang gì đến bữa tiệc của cô ấy?)

Jane:If I were you, I would bring some flowers.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mang theo một số bông hoa.)

A. I think                                         B. In my opinion

(Tôi nghĩ)                                        (Theo ý kiến của tôi)

C. If I were you                               D. I recommend

(Nếu tôi là bạn)                               (Tôi khuyên bạn nên)

V. Speaking Câu 2: (Bài 2)

2. Talk about what you should or shouldn't do to become an ecotourist. Use the suggested ideas below.

(Nói về những điều bạn nên làm hoặc không nên làm để trở thành một nhà du lịch sinh thái. Sử dụng các ý tưởng được đề xuất bên dưới.)

• travel more on foot or by bike

(đi bộ hoặc đi xe đạp nhiều hơn)

• buy products made from animal body parts when buying souvenirs

(mua các sản phẩm làm từ các bộ phận cơ thể động vật khi mua quà lưu niệm)

• use foods and products with lots of packaging

(sử dụng thực phẩm và sản phẩm có nhiều bao bì)

• leave air-conditioners on when leaving hotel rooms

(bật máy lạnh khi rời khỏi phòng khách sạn)

• take showers, instead of baths

(tắm vòi hoa sen thay vì tắm bằng bồn)

• buy local products

(mua các sản phẩm địa phương)

• respect local cultures

(tôn trọng văn hóa địa phương)

• (add your own ideos)

(thêm videos của riêng bạn)

Lời giải chi tiết:

To practice ecotourism, we should engage in a variety of activities. We should first commute more on foot or by bicycle. To save water, we should take showers rather than baths whenever possible. Additionally, one action we may do to practice eco-friendliness is to support local businesses and cultures wherever we go. As ecotourists, there are some things we ought to avoid doing. We shouldn't consume foods or products that have a lot of packaging, to start. In this manner, excessive waste production will be prevented. When departing hotel rooms, it will also be beneficial if we turn off the air conditioning. Additionally, I advise against purchasing souvenirs created from animal body parts. Both local fauna and endangered species will benefit from this.

Tạm dịch:

Có rất nhiều điều chúng ta nên làm để trở thành nhà du lịch sinh thái. Đầu tiên, chúng ta nên đi bộ hoặc đi xe đạp nhiều hơn. Chúng ta nên tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn bất cứ khi nào có thể để tránh lãng phí nước. Bên cạnh đó, một trong những điều chúng tôi có thể làm để trở nên thân thiện hơn với môi trường là mua các sản phẩm địa phương và tôn trọng văn hóa địa phương ở bất cứ nơi nào chúng tôi đến. Có một số điều chúng ta không nên làm với tư cách là người làm du lịch sinh thái. Đầu tiên, chúng ta không nên sử dụng các loại thực phẩm và sản phẩm có nhiều bao bì. Cách này sẽ tránh để lại quá nhiều chất thải. Cũng sẽ tốt hơn nếu chúng ta tắt máy lạnh khi rời khỏi phòng khách sạn. Tôi cũng đề nghị chúng ta khi mua đồ lưu niệm không nên mua các sản phẩm làm từ bộ phận cơ thể động vật. Điều này sẽ giúp cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng và động vật hoang dã địa phương.

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close