Pronunciation - Unit10: Ecotourism - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

1. Mark the most common intonation at the end of each sentence below with (falling tone) or (rising tone).

Đề bài

 1. Mark the most common intonation at the end of each sentence below with (falling tone) or (rising tone).

(Đánh dấu ngữ điệu phổ biến nhất ở cuối mỗi câu dưới đây bằng (âm giảm) hoặc (âm tăng).)

1.We are going on an eco-friendly fieldtrip.

(Chúng tôi đang thực hiện một chuyến dã ngoại thân thiện với môi trường.)

2.Tourists shouldn't lifter the streets.

(Khách du lịch không nên xả rác trên đường phố.)

3.How can we become ecotourists?

(Làm thế nào chúng ta có thể trở thành nhà du lịch sinh thái?)

4.Do they offer any ecotours in the area?

(Họ có cung cấp bất kỳ chuyến du lịch sinh thái nào trong khu vực không?)

5.Should we buy snacks for the trip?

(Có nên mua đồ ăn nhẹ cho chuyến đi không?)

6.Where can we buy local products?

(Chúng ta có thể mua các sản phẩm địa phương ở đâu?)

7.Ecotourists protect the environment.

(Du lịch sinh thái bảo vệ môi trường.)

8.Can we find local crafts here?

(Chúng tôi có thể tìm thấy hàng thủ công địa phương ở đây không?)

Lời giải chi tiết

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close