Reading - Unit 3: Music - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

1. Read the text and choose the best answers. 2. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F). Nowadays, teenagers like to watch music videos online. This is now more popular than listening to the radio. Some videos can quickly become extremely popular internationally and reach one billion views. Some music hits get more than 10 million views in less than 20 minutes.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the text and choose the best answers.

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất.)

Gilberto Gil is a Brazilian singer and guitarist, and one of his country's most (1) _______ songwriters. As a young (2) _______ in the 1950s, he was influenced by the style of Joao Gilberto, but he didn't release his first album, Louvacao, (3) _______ 1967. He travelled in the 1970s, recorded an album in English (4) _______ in 1980, introduced reggae to Brazil when he released his version of Bob Marley's song, 'No woman, no cry.’ He has played (5) _______ many musicians, while continuing his career as a solo artist. In all he has produced over 40 albums. His music appeals to people because of its rhythms and (6) _______ but people also admire him for his work in politics and for social causes.

1.

A. talent                 

B. talenting                

C. talented                  

D. talents

2.

A. music                 

B. musical                  

C. musically               

D. musician

3.

A. before                

B. until                       

C. after                       

D. in

4.

A. but                     

B. so                           

C. and                         

D. or

5.

A. for                      

B. with                       

C. by                          

D. to

6.

A. melodies            

B. songs                     

C.music                      

D. sound

Lời giải chi tiết:

Gilberto Gil is a Brazilian singer and guitarist, and one of his country's most (1) talented songwriters. As a young (2) musician in the 1950s, he was influenced by the style of Joao Gilberto, but he didn't release his first album, Louvacao, (3) until 1967. He travelled in the 1970s, recorded an album in English (4) and in 1980, introduced reggae to Brazil when he released his version of Bob Marley's song, 'No woman, no cry.’ He has played (5) with many musicians, while continuing his career as a solo artist. In all he has produced over 40 albums. His music appeals to people because of its rhythms and (6) melodies but people also admire him for his work in politics and for social causes.

Tạm dịch:

Gilberto Gil là một ca sĩ và nghệ sĩ guitar người Brazil, và là một trong những (1) nhạc sĩ tài năng nhất của đất nước của ông ấy. Là một nhạc sĩ trẻ (2) trong những năm 1950, ông bị ảnh hưởng bởi phong cách của Joao Gilberto, nhưng ông đã không phát hành album đầu tiên của mình, Louvacao, (3) cho đến năm 1967. Ông đã đi du lịch vào những năm 1970, thu âm một album bằng tiếng Anh (4) và vào năm 1980, giới thiệu reggae đến Brazil khi anh phát hành phiên bản bài hát của Bob Marley, 'No woman, no cry.’ Anh ấy đã chơi (5) với nhiều nhạc sĩ, trong khi tiếp tục sự nghiệp của mình với tư cách là một nghệ sĩ solo. Tổng cộng anh ấy đã sản xuất hơn 40 album. Âm nhạc của ông hấp dẫn mọi người vì nhịp điệu và (6) giai điệu của nó nhưng mọi người cũng ngưỡng mộ ông vì công việc của ông trong chính trị và cho các hoạt động xã hội.

Bài 2

2. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc văn bản và quyết định xem câu trả lời là đúng (T) hay sai (F).)

Nowadays, teenagers like to watch music videos online. This is now more popular than listening to the radio. Some videos can quickly become extremely popular internationally and reach one billion views. Some music hits get more than 10 million views in less than 20 minutes.

Downloading music is a popular choice for youngsters. People in many countries prefer downloading singles rather than albums. This only costs a small amount of money. Using file-sharing websites to download music is often illegal but some people still continue to get their music this way. Record companies and many musicians are very unhappy that people can listen to their music without paying for it.

What are you and your friends listening to these days? Hip hop dance, rock, heavy metal, rap? Music tastes are very varied amongst teenagers around the world. A shopping centre in the UK recently discovered what kind of music some local teenagers don't like. This is what happened: shoppers and shop owners complained to the police about teenagers behaving badly there. When a new sound system started playing Bach, Mozart and Beethoven, the antisocial behaviour stopped. The young people who caused problems had gone!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ngày nay, thanh thiếu niên thích xem video ca nhạc trực tuyến. Điều này bây giờ phổ biến hơn nghe đài. Một số video có thể nhanh chóng trở nên cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới và đạt một tỷ lượt xem. Một số bản nhạc đạt hơn 10 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 20 phút.

Tải nhạc xuống là một lựa chọn phổ biến của giới trẻ. Mọi người ở nhiều quốc gia thích tải xuống đĩa đơn hơn là album. Điều này chỉ tốn một số tiền nhỏ. Việc sử dụng các trang web chia sẻ tệp để tải nhạc thường không hợp pháp nhưng một số người vẫn tiếp tục tải nhạc theo cách này. Các công ty thu âm và nhiều nhạc sĩ rất không hài lòng khi mọi người có thể nghe nhạc của họ mà không phải trả tiền.

Bạn và bạn bè của bạn đang nghe gì những ngày này? Nhảy hip hop, rock, heavy metal, rap? Thị hiếu âm nhạc rất đa dạng giữa các thanh thiếu niên trên khắp thế giới. Một trung tâm mua sắm ở Anh gần đây đã phát hiện ra loại nhạc mà một số thanh thiếu niên địa phương không thích. Đây là những gì đã xảy ra: những người mua sắm và chủ cửa hàng đã phàn nàn với cảnh sát về việc thanh thiếu niên cư xử tệ ở đó. Khi một hệ thống âm thanh mới bắt đầu chơi Bach, Mozart và Beethoven, hành vi chống đối xã hội đã dừng lại. Những người trẻ tuổi gây ra vấn đề đã biến mất!

Lời giải chi tiết:

1. F

Thông tin: Nowadays, teenagers like to watch music videos online. This is now more popular than listening to the radio.

(Ngày nay, thanh thiếu niên thích xem video ca nhạc trực tuyến. Điều này bây giờ phổ biến hơn nghe đài.)

2. T

Thông tin: Some videos can quickly become extremely popular internationally and reach one billion views. Some music hits get more than 10 million views in less than 20 minutes.

(Một số video có thể nhanh chóng trở nên cực kỳ phổ biến trên toàn thế giới và đạt một tỷ lượt xem. Một số bản nhạc đạt hơn 10 triệu lượt xem trong vòng chưa đầy 20 phút.)

3. T

Thông tin: Using file-sharing websites to download music is often illegal but some people still continue to get their music this way.

(Việc sử dụng các trang web chia sẻ tệp để tải nhạc thường không hợp pháp nhưng một số người vẫn tiếp tục tải nhạc theo cách này.)

4. F

Thông tin: People in many countries prefer downloading singles rather than albums.

(Mọi người ở nhiều quốc gia thích tải xuống đĩa đơn hơn là album.)

5. F

Thông tin: What are you and your friends listening to these days? Hip hop dance, rock, heavy metal, rap? Music tastes are very varied amongst teenagers around the world.

(Bạn và bạn bè của bạn đang nghe gì những ngày này? Nhảy hip hop, rock, heavy metal, rap? Thị hiếu âm nhạc rất đa dạng giữa các thanh thiếu niên trên khắp thế giới.)

6. F

Thông tin:When a new sound system started playing Bach, Mozart and Beethoven, the antisocial behaviour stopped. 

(Khi một hệ thống âm thanh mới bắt đầu chơi Bach, Mozart và Beethoven, hành vi chống đối xã hội đã dừng lại.)

7. T

Thông tin: This is what happened: shoppers and shop owners complained to the police about teenagers behaving badly there. When a new sound system started playing Bach, Mozart and Beethoven, the antisocial behaviour stopped The young people who caused problems had gone!

(Đây là những gì đã xảy ra: những người mua sắm và chủ cửa hàng đã phàn nàn với cảnh sát về việc thanh thiếu niên cư xử tệ ở đó. Khi một hệ thống âm thanh mới bắt đầu chơi Bach, Mozart và Beethoven, hành vi chống đối xã hội đã dừng lại. Những người trẻ tuổi gây ra vấn đề đã biến mất!)

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close