Writing – 5a – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Writing – 5a. Reading – Unit 5. London was great! – Tiếng Anh 6 – Right on!

Đề bài

Writing

7. Collect more information about the London Transport Museum. Prepare a quiz for your classmates.

(Thu thập thêm thông tin về Bảo tàng Giao thông vận tải Luân Đôn. Chuẩn bị một bài kiểm tra cho bạn cùng lớp của bạn)

What was the London Transport Museum building before it was a museum?

A a department store               B a market                   C a theatre

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trước khi là một viện bảo tàng thì Tòa nhà Bảo tàng Giao thông vận tải London là gì?

A cửa hàng bách hóa              B chợ             C rạp hát

Lời giải chi tiết

1. What time is the London Transport Museum open on Fridays?

(Bảo tàng Giao thông Vận tải Luân Đôn mở cửa vào các ngày thứ sáu lúc mấy giờ?)

A. 10:00 a.m – 6:00 p.m         B. 11:00 a.m – 5:00 p.m         C. 11:00 a.m – 6:00 p.m

2. How many item in the London Transport Museum ?

(Có bao nhiêu món đồ trong Bảo tàng Giao thông vận tải Luân Đôn?)

A. Over 450.000 items           B. 600.000 items         C. Over 650.000 items

HocTot.Nam.Name.Vn

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close