Đọc nhạc trang 29 SGK Âm nhạc 3 - Chân trời sáng tạo

Luyện tập mẫu 7 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay Ví dụ: mẫu 7 âm Đọc mẫu tiết tấu Thực hành đọc nhạc

Đề bài

* Luyện tập mẫu 7 âm theo kí hiệu nốt nhạc bàn tay

Ví dụ: mẫu 7 âm

* Đọc mẫu tiết tấu

* Thực hành đọc nhạc

Lời giải chi tiết

* Bài đọc nhạc số 3

close