Câu 2 trang 157 SGK Công nghệ 10

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Quảng cáo

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Trả lời:

1. Vốn kinh doanh:

- Các loại nguồn vốn:

+ Vốn của bản thân gia đình

+ Vốn huy động: Vay, mượn, huy động...

-  Tổ chức nguồn vốn: được tổ chức sử dụng vốn vào kinh doanh, trong đó vốn được chia ra làm 2 loại gồm:

+ Vốn cố định

+ Vốn lưu động

Vốn cố định: là khoản vốn đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động kinh doanh: nhà, xưởng, trang thiết bị...

Vốn lưu động: là khoản vốn đảm bảo duy trì luân chuyển hàng hóa, hoặc dịch vụ.

2. Tổ chức sử dụng lao đông

- Sử dụng lao động của gia đình

- Tổ chức viêc sử dụng lao động linh hoạt: một hoạt động có thể làm nhiều viêc khác nhau.

3. Kế hoạch bán sản phẩm do gia đình sản xuất ra

Mức bán sản

 

Tổng số lượng sản

 

Số sản phẩm gia đình

phẩm ra thị trường

 

phẩm sản xuất ra

 

tự tiêu dùng

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải