Câu 2 trang 157 SGK Công nghệ 10

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những điều cơ bản trong hoạt động kinh doanh hộ gia đình.

Lời giải chi tiết

* Vốn kinh doanh: Có 2 loại vốn là vốn cố định và vốn lưu động, nguồn vốn chủ yếu là bản thân gia đình hoặc có thể vay ngân hàng, vay khác,…+ Vốn lưu động

Vốn cố định: là khoản vốn đảm bảo duy trì thường xuyên hoạt động kinh doanh: nhà, xưởng, trang thiết bị...

Vốn lưu động: là khoản vốn đảm bảo duy trì luân chuyển hàng hóa, hoặc dịch vụ.

* Tổ chức sử dụng lao động

- Sử dụng lao động có độ chuyên hóa không cao

- Sử dụng lao động của gia đình

- Tổ chức việc sử dụng lao động linh hoạt: Một lao động có thể làm nhiều việc khác nhau.

* Có thể có hiện tượng hao hụt hàng hóa do nhu cầu sử dụng của gia đình.

Nam.Name.Vn

Quảng cáo