Câu 1 trang 157 SGK Công nghệ 10

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì?

Quảng cáo

Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm gì?

Trả lời:

- Kinh doanh hộ gia đình bao gồm: sản xuất, thương mại và tổ chức các hoạt động dịch vụ.

- Kinh doanh hộ gia đình có những đặc điểm cơ bản sau:

+ Kinh doanh hộ gia đình là một loại hình kinh doanh nhỏ thuộc sở hữu tư nhân. Cá nhân (chủ gia đình) là chủ và tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh.

+ Quy mô kinh doanh nhỏ

+ Công nghệ kinh doanh đơn giản

+ Lao động thường là thân nhân trong gia đình

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải