Thực hành: Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi trang 70 SGK Công nghệ 10

Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

Quảng cáo

Quy trình thực hành:

1. Quan sát hình ảnh một số giống vật nuôi về các chỉ tiêu sau:

  - Các đặc điểm ngoại hình đặc trưng dễ nhận biết nhất của giống.

  - Hình dáng tổng thể và chi tiết các bộ phận liên quan đến sức sản xuất của con vật để dự đoán hướng sản xuất của nó.

2. Nhận xét và trình bày kết quả

Sau khi quan sát, ghi kết quả nhận xét về đặc điểm ngoại hình và dự đoán hướng sản xuất của một số giống vật nuôi theo mẫu bảng:

Nam.Name.Vn

Quảng cáo