Câu 3 trang 157 SGK Công nghệ 10

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Quảng cáo

Nêu những đặc điểm của kinh doanh nhỏ.

Trả lời:

Doanh nghiêp nhỏ có 3 đặc điểm cơ bản sau:

- Doanh thu không lớn

- Số lượng lao động không nhiều

- Vốn kinh doanh ít

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải