Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tuyên ngôn độc lập

Tóm tắt, bố cục, nội dung chính văn bản Tuyên ngôn độc lập giúp học sinh soạn bài dễ dàng, chính xác.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tóm tắt

Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Quốc tế cộng sản. Văn thơ Hồ Chí Minh là di sản vô giá, là một bộ phận gắn bó hữu cơ với sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh độc đáo, đa dạng.

Bố cục

Văn bản chia thành 3 phần:

- Phần 1: Phần tiểu sử

- Phần 2: Sự nghiệp văn học

- Phần 3: Kết luận

Nội dung chính

Văn bản cung cấp những kiến thức về tiểu sử và sự nghiệp văn học của Hồ Chí Minh.

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close