SGK Lịch sử và Địa lí 9 - PDF Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo

Tải về

Xem online sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

Xem online sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

MỤC LỤC

PHẦN LỊCH SỬ

CHƯƠNG 1. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

Bài 1. Nước Nga và Liên Xô từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 2. Châu Âu và nước Mỹ từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 3. Châu Á từ năm 1918 đến năm 1945

Bài 4. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

CHƯƠNG 2. VIỆT NAM TỪ NĂM 1918 ĐẾN NĂM 1945

Bài 5. Phong trào dân tộc dân chủ những năm 1918 - 1930

Bài 6. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Bài 7. Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930 - 1939

Bài 8. Cách mạng tháng Tám năm 1945

CHƯƠNG 3. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

Bài 9. Chiến tranh lạnh (1947 - 1989)

Bài 10. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến 1991

Bài 11. Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 12. Mỹ La-tinh từ năm 1945 đến năm 1991

Bài 13. Một số nước ở châu Á từ năm 1945 đến năm 1991

CHƯƠNG 4. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991

Bài 14. Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ tháng 9 0 1945 đến tháng 2 - 1946)

Bài 15. Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1950)

Bài 16. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951 - 1954)

Bài 17. Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1965

Bài 18. Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975

Bài 19. Việt Nam từ năm 1976 đến năm 1991

CHƯƠNG 5. THẾ GIỚI TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY

Bài 20. Trật tự thế giới mới từ năm 1991 đến nay

Bài 21. Liên bang Nga và nước Mỹ từ năm 1991 đến nay

Bài 22. Châu Á từ năm 1991 đến nay

CHƯƠNG 6. VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAY

Bài 23. Công cuộc Đổi mới từ năm 1991 đến nay

CHƯƠNG 7. CÁCH MẠNG KHOA HỌC, KĨ THUẬT VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

Bài 24. Cách mạng khoa học, kĩ thuật và xu thế toàn cầu hóa

PHẦN ĐỊA LÍ

CHƯƠNG 1. ĐỊA LÍ DÂN CƯ VIỆT NAM

Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống

Bài 2. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư

Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương

CHƯƠNG 2. ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

Bài 5. Thực hành: Viết báo cáo về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả

Bài 6. Công nghiệp

Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tam công nghiệp chính ở nước ta

Bài 8. Dịch vụ

CHƯƠNG 3. SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ

Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 10. Thực hành: Vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài 11. Vùng Đồng bằng sông Hồng

Bài 12. Thực hành: Sưu tầm tư liệu và trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Bài 13. Bắc Trung Bộ

Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ

Bài 15. Duyên hải Nam Trung Bộ

Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận - Bình Thuận

Bài 17. Vùng Tây Nguyên

Bài 18. Thực hành: Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên

Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ

Bài 20. Thực hành: Viết báo cáo về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 22. Thực hành: Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long

Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo

Chủ đề 1. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long

Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

DOWNLOAD file SGK Lịch sử và Địa lí 9 Chân trời sáng tạo

Tải về

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close