Lý thuyết Các đơn vị đo đại lượng - Ôn hè Toán lớp 4

Tải về

1 km2 = 1 000 000m2 1 giờ = 60 phút

1. Bảng đơn vị đo khối lượng

 

2. Đơn vị đo thời gian

1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm thường = 365 ngày

1 năm nhuận = 366 ngày

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III)

Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ 20 (thế kỉ XX)

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

3. Một số đơn vị đo diện tích

1 km2 = 1 000 000m2

1m2 = 100 dm2

1m2 = 10 000cm2

1dm2 = 100 cm2

 

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close