Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 2

Tải về

: Một hình bình hành có diện tích là 384 cm2, chiều cao 16 cm...Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 24m...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng!

Câu 1: Chữ số 3 trong 238 580 chỉ:

A. 300                                                       B. 3000                             

C. 30 000                                                   D. 300 000

Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm 47 tấn 6 yến = …….. kg là:

A. 476                                                       B. 4706                      

C. 4760                                                     D. 47060

Câu 3: Phân số nào bằng phân số $\frac{5}{9}$

A. $\frac{{10}}{{20}}$                          B. $\frac{{20}}{{36}}$     

C. $\frac{{25}}{{40}}$                          D. $\frac{{15}}{{32}}$

Câu 4: Một hình bình hành có diện tích là 384 cm2, chiều cao 16 cm. Độ dài đáy tương ứng của hình đó là:

A. 25 cm                                                  B. 16 cm                           

C. 48 cm                                                  D. 24 cm

Câu 5. Khoảng cách giữa hai thành phố là 200km. Trên bản đồ tỉ lệ 1: 4 000 000, khoảng cách giữa thành phố đó là bao nhiêu xăng -ti- mét?

A. 500 cm                                                 B. 50 cm                                

C. 2500 cm                                               D. 5 cm

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Tính:

a) $\frac{5}{4} \times \frac{3}{2}:\frac{5}{8}$                                                                      

b) $\frac{5}{2} - \frac{7}{6}:\frac{7}{4}$

c) $\frac{{10}}{9} \times \frac{3}{{28}} \times \frac{9}{2} \times \frac{7}{5}$                                        

d) $\frac{2}{5} \times \frac{{29}}{{25}} - \frac{2}{5} \times \frac{4}{{25}}$

Câu 2: Tìm x biết:

a) $x:\frac{2}{5} = \frac{5}{8} - \frac{1}{4}$                                                                  

b) $\frac{3}{4} \times x - \frac{5}{{12}} = \frac{5}{6}$

Câu 3: Ô tô đi trên quãng đường dài 450 km. Giờ thứ nhất đi được $\frac{1}{3}$quãng đường, giờ thứ hai đi được $\frac{2}{5}$quãng đường, giờ thứ ba đi được $\frac{1}{6}$ quãng đường. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Câu 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 224m. Chiều dài bằng $\frac{4}{3}$chiều rộng.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 3 m2 thì thu được 5 kg thóc. Tính số thóc thu được trên cả thửa ruộng.

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. B

4. D

5. D

II. TỰ LUẬN

Câu 1:

Tính:

a) $\frac{5}{4} \times \frac{3}{2}:\frac{5}{8}$                                                                      

b) $\frac{5}{2} - \frac{7}{6}:\frac{7}{4}$

c) $\frac{{10}}{9} \times \frac{3}{{28}} \times \frac{9}{2} \times \frac{7}{5}$                                        

d) $\frac{2}{5} \times \frac{{29}}{{25}} - \frac{2}{5} \times \frac{4}{{25}}$

a) $\frac{5}{4} \times \frac{3}{2}:\frac{5}{8}$= $\frac{5}{4} \times \frac{3}{2} \times \frac{8}{5} = \frac{{5 \times 3 \times 8}}{{4 \times 2 \times 5}} = \frac{{\not 5 \times 3 \times \not 4 \times \not 2}}{{\not 4 \times \not 2 \times \not 5}} = 3$                                              

b) $\frac{5}{2} - \frac{7}{6}:\frac{7}{4}$= $\frac{5}{2} - \frac{7}{6} \times \frac{4}{7} = \frac{5}{2} - \frac{{28}}{{42}} = \frac{5}{2} - \frac{2}{3} = \frac{{15}}{6} - \frac{4}{6} = \frac{{11}}{6}$

c) $\frac{{10}}{9} \times \frac{3}{{28}} \times \frac{9}{2} \times \frac{7}{5} = \frac{{10 \times 3 \times 9 \times 7}}{{9 \times 28 \times 2 \times 5}} = \frac{{5 \times 2 \times 3 \times 9 \times 7}}{{9 \times 7 \times 4 \times 2 \times 5}} = \frac{3}{4}$                                       

 d) $\frac{2}{5} \times \frac{{29}}{{25}} - \frac{2}{5} \times \frac{4}{{25}}$= $\frac{2}{5} \times (\frac{{29}}{{25}} - \frac{4}{{25}}) = \frac{2}{5} \times \frac{{25}}{{25}} = \frac{2}{5} \times 1 = \frac{2}{5}$

Câu 2

Tìm x biết:

a) $x:\frac{2}{5} = \frac{5}{8} - \frac{1}{4}$                                                                  

b) $\frac{3}{4} \times x - \frac{5}{{12}} = \frac{5}{6}$

a) x : $\frac{2}{5}$= $\frac{5}{8} - \frac{1}{4}$

$x:\frac{2}{5} = \frac{5}{8} - \frac{2}{8}$

$x:\frac{2}{5} = \frac{3}{8}$

$x = \frac{3}{8} \times \frac{2}{5}$

$x = \frac{3}{{20}}$

b) $\frac{3}{4} \times x - \frac{5}{{12}} = \frac{5}{6}$

   $\frac{3}{4} \times x = \frac{5}{{12}} + \frac{5}{6}$

   $\frac{3}{4} \times x = \frac{5}{{12}} + \frac{{10}}{{12}}$

    $\frac{3}{4} \times x = \frac{5}{4}$

$x = \frac{5}{4}:\frac{3}{4}$

$x = \frac{5}{4} \times \frac{4}{3}$

$x = \frac{5}{3}$

Câu 3:

Ô tô đi trên quãng đường dài 450 km. Giờ thứ nhất đi được $\frac{1}{3}$quãng đường, giờ thứ hai đi được $\frac{2}{5}$quãng đường, giờ thứ ba đi được $\frac{1}{6}$ quãng đường. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

- Tìm số phần quãng đường ô tô đi được trong ba giờ

- Tìm quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ

- Tìm số ki-lô-mét trung bình mỗi giờ ô tô đi được

Lời giải chi tiết

Trong 3 giờ ô tô đi được số phần quãng đường là

$\frac{1}{3} + \frac{2}{5} + \frac{1}{6} = \frac{9}{{10}}$ (quãng đường)

Quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ là

$450 \times \frac{9}{{10}} = 405$ (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là

405 : 3 = 135 (km)

Đáp số: 135 km

Câu 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 224m. Chiều dài bằng $\frac{4}{3}$chiều rộng.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, cứ 3 m2 thì thu được 5 kg thóc. Tính số thóc thu được trên cả thửa ruộng.

Phương pháp:

- Tìm nửa chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật

- Tìm chiều dài và chiều rộng dựa vào bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tìm diện tích thửa ruộng

- Tìm số thóc thu hoạch được trên thửa ruộng

Lời giải chi tiết

a)

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là

224 : 2 = 112 (m)

Ta có sơ đồ:

 

Tổng số phần bằng nhau là

3 + 4 = 7 (phần)

Chiều rộng của thửa ruộng là

112 :7 x 3 = 48 (m)

Chiều dài của thửa ruộng là

112 – 48 = 64 (m)

Diện tích thửa ruộng là

48 x 64 = 3072 (m2)

b)                                                 Số ki-lô-thóc thu được trên cả thửa ruộng là

(3072 : 3) x 5 = 5120 (kg)

Đáp số: a) 3072 m2

            b) 5120 kg

 

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close