Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 7

Tải về

Hiện nay tuổi mẹ gấp 8 lần tuổi con. Bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ là 46 tuổi. Người ta dùng 150 viên gạch hình vuông có cạnh 60 cm ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

(Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng)

Câu 1. “Một trăm năm mươi triệu không trăm ba mươi sáu nghìn không trăm linh hai” được viết là:

A. 150 036 020                                    B. 105 063 020                 

C. 150 036 002                                    D. 105 063 002

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là 7m2 8cm2 = ………cm2

A. 78                                                  B. 708                               

C. 7008                                               D. 70 008

Câu 3: Một người đi xe máy đi từ Hà Nội đến Nam Định trong giờ đầu đi được $\frac{1}{4}$ quãng đường, giờ thứ hai đi được $\frac{5}{{12}}$ quãng đường. Hỏi xe máy cần đi thêm bao nhiêu phần quãng đường nữa để đến Nam Định.

A. $\frac{7}{{12}}$                           B. $\frac{1}{3}$               

C. $\frac{2}{5}$                                 D. $\frac{1}{2}$

Câu 4. Trong cuộc thi chạy 300 m có ba bạn tham gia là Lan, Mai và Hoa. Lan chạy hết 4 phút 15 giây, Mai chạy hết 150 giây, Hoa chạy hết $\frac{8}{3}$phút. Bạn giành chiến thắng trong cuộc thi là:

A. Lan                                                  B. Mai                               

C. Hoa                                                  D. Lan và Hoa

Câu 5. Hình thoi có diện tích 36 cm2, độ dài một đường chéo là 9 cm. Độ dài đường chéo còn lại là:

A. 6 cm                                                 B. 4 cm                             

C. 12 cm                                                D. 8 cm

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính:

a) $\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{4}} \right):\frac{5}{4}$                                                    

b) $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7}$

Câu 2. Bác Tư có một mảnh đất diện tích là 1020 m2. Bác dự tính $\frac{1}{4}$ diện tích đất bác làm ao cá, $\frac{2}{5}$diện tích bác trồng rau, còn lại bác để xây nhà. Hỏi diện tích bác xây nhà là bao nhiêu mét vuông?

Câu 3. Hiện nay tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ là 56 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay?

Câu 4. Người ta dùng 150 viên gạch hình vuông có cạnh 60 cm để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m. Hỏi:

a) Diện tích căn phòng là bao nhiêu mét vuông?

b) Chiều rộng căn phòng là bao nhiêu mét?

 

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. B

4. B

5. D

II. TỰ LUẬN

Bài 1.

Tính:

a) $\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{4}} \right):\frac{5}{4}$                                                    

b) $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7}$

a) $\left( {\frac{2}{3} + \frac{1}{4}} \right):\frac{5}{4} = (\frac{8}{{12}} + \frac{3}{{12}}) \times \frac{4}{5} = \frac{{11}}{{12}} \times \frac{4}{5} = \frac{{11}}{{15}}$                            

b) $\frac{1}{2} \times \frac{5}{6} - \frac{3}{{14}}:\frac{6}{7} = \frac{1}{2} \times \frac{5}{6} - \frac{3}{{14}} \times \frac{7}{6} = \frac{5}{{12}} - \frac{{3 \times 7}}{{7 \times 2 \times 2 \times 3}} = \frac{5}{{12}} - \frac{1}{4} = \frac{5}{{12}} - \frac{3}{{12}} = \frac{1}{6}$

Bài 2.

Bác Tư có một mảnh đất diện tích là 1020 m2. Bác dự tính $\frac{1}{4}$ diện tích đất bác làm ao cá, $\frac{2}{5}$diện tích bác trồng rau, còn lại bác để xây nhà. Hỏi diện tích bác xây nhà là bao nhiêu mét vuông?

Lời giải chi tiết

 

Số phần diện tích mảnh đất bác Tư xây nhà là

$1 - \left( {\frac{1}{4} + \frac{2}{5}} \right) = \frac{7}{{20}}$ (mảnh đất)

Diện tích xây nhà là

$1020 \times \frac{7}{{20}} = 357$ (m2)

Đáp số: 357 m2

Bài 3.

Hiện nay tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con. Bốn năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ là 56 tuổi. Hãy tính tuổi của mỗi người hiện nay?

Phương pháp giải

- Tìm số tuổi của hai mẹ con hiện nay

- Vẽ sơ đồ

- Tìm tổng số phần bằng nhau và giá trị của 1 phần

- Tìm số tuổi con và tuổi mẹ

Lời giải chi tiết

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là

56 – 4 – 4 = 48 (tuổi)

Ta có sơ đồ:

 

Tổng số phần bằng nhau là

1 + 7 = 8 (phần)

Tuổi con hiện nay là

48 : 8 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là

48 – 6 = 42 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi

              Mẹ: 42 tuổi

Câu 4.

Người ta dùng 150 viên gạch hình vuông có cạnh 60 cm để lát nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 9 m. Hỏi:

a) Diện tích căn phòng là bao nhiêu mét vuông?

b) Chiều rộng căn phòng là bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

a) Tìm diện tích của 1 viên gạch hình vuông = Độ dài cạnh x độ dài cạnh

    Tìm diện tích căn phòng = Diện tích một viên gạch x số viên gạch

    Đổi kết vừa tìm được sang đơn vị mét vuông.

- Chiều rộng căn phòng là = Diện tích căn phòng : chiều dài căn phòng

Lời giải chi tiết

Diện tích một viên gạch hình vuông là

60 x 60 = 3600 (cm2)

Diện tích căn phòng là

3600 x 150 = 540000 (cm2) = 54 m2

Chiều rộng căn phòng là

54 : 9 = 6 (m2)

Đáp số: 6 m2

 

 

 

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close