Bài tập Các đơn vị đo đại lượng - Ôn hè Toán lớp 4

Tải về

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 5m2 28 cm2 = ................... cm2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Câu 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

3 yến 8 kg = ........... kg                                      200 yến = ...... tấn

5 tạ 7 yến = .......... kg                                        4000 kg = ...... tấn

3 tấn 2 tạ = ............. kg                                      6028 kg = ........ tấn ...... kg

7 tấn 6 kg = ............. kg                                    $\frac{3}{8}$ tấn = .......... kg

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

6 km = .............. m                                             32000 m = .......... km

25 m 4 dm = ........ cm                                        1270 m = ............ dm

28m 35 dm = ............ mm                                  7006 m = .......... km ...... m

Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ chấm

7 phút = ........... giây                                          4 giờ 10 phút = ............ phút

3 phút 28 giây = ............. giây                           5 ngày 2 giờ  = .............. giờ

3 thế kỉ = .......... năm                                         315 phút = ......... giờ ........... phút

2 thế kỉ 25 năm = ......... năm                             145 giây = .......... phút ......... giây

 $\frac{2}{5}$ phút = ........... giây                                    $\frac{2}{5}$ giờ = ............. phút

Câu 4. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

115 dm2 = ...............cm2                                     32000 cm2 = .............. dm2

34dm2 12 cm2 = ................. cm2                        46000 dm2 = ............ m2

5m2 28 cm2 = ................... cm2                           3170 cm2 = ...........dm2 .......... cm2

19 m2 = ....................... cm2                                36 007 dm2 = ..............m2 ............ cm2

Câu 5. Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

5 tạ 32 yến = .......... kg                                       8 tấn 10 yến = ......... tạ

8m2 200cm2 = ......... dm2                                    7 km2 206 m2 = ................ m2

5070 dm2 = .........m2 ............dm2                        20048 cm2 = .......... m2 ............ cm2     

Câu 6. Điền dấu >, <, =

8 tấn 45 kg ........8045 kg                                    4 tấn  ......... 45 tạ

 $\frac{2}{5}$ phút = ........ 25 giây                   30 m2 20 dm2 ......... 30020 dm2     

6 km2 62m2........ 6 000 620 cm2                         2m2 3dm2 ....... 20003 cm2

Câu 7. Viết tiếp vào chỗ chấm cho phù hợp:

a) Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1766, năm đó thuộc thế kỉ ............

b) Ngô Quyền sinh năm 898, năm đó thuộc thế kỉ .............

c) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ ................

d) Nhà giáo Chu Văn An sinh năm 1292, năm đó thuộc thế kỉ ............

 

 

 

Đáp án

Câu 1.

3 yến 8 kg = 38 kg                                            200 yến = 2 tấn

5 tạ 7 yến = 570 kg                                           4000 kg = 4 tấn

3 tấn 2 tạ = 3200 kg                                          6028 kg = 6 tấn 28 kg

7 tấn 6 kg = 7006 kg                                         $\frac{3}{8}$ tấn = 375 kg

Câu 2.

6 km = 6000 m                                                   32000 m = 32 km

25m 4dm = 2540 cm                                          1270 m = 127 dm

28m 35cm = 28350 mm                                     7006 m = 7 km 6 m

Câu 3.

7 phút = 420 giây                                               4 giờ 10 phút = 250 phút

3 phút 28 giây = 208 giây                                  5 ngày 2 giờ  = 122 giờ

3 thế kỉ = 300 năm                                             315 phút = 5 giờ 15 phút

2 thế kỉ 25 năm = 225 năm                                145 giây = 2 phút 25 giây

$\frac{2}{5}$ phút = 24 giây                                                    $\frac{2}{5}$giờ = 24 phút

Câu 4.

115 dm2 = 11500 cm2                                         32000 cm2320 dm2

34dm2 12 cm2 = 3412 cm2                                    46000 dm2 = 460 m2

5m2 28 cm2 = 50028 cm2                                    3170 cm2 =  31 dm2 70 cm2

19 m2 = 190 000 cm2                                          36 007 dm2 = 360 m2 700 cm2

Câu 5.

5 tạ 32 yến = 820 kg                                           8 tấn 10 yến = 81 tạ

8m2 200cm2 = 802 dm2                                       7 km2 206 m2 = 7 000 206 m2

5070 dm2 = 50m2 70dm2                                     20048 cm2 = 2 m2 48 cm2              

Câu 6.

8 tấn 45 kg  =8045 kg                                        4 tấn  < 43 tạ

$\frac{2}{5}$ phút  < 25 giây                            30 m2 20 dm2 < 30020 dm2            

6 km2 62m2 < 6 000 620 cm2                              2m2 3dm2 > 20003 cm2

Câu 7.

a) Đại thi hào Nguyễn Du sinh năm 1766, năm đó thuộc thế kỉ XVIII

b) Ngô Quyền sinh năm 898, năm đó thuộc thế kỉ IX

c) Bác Hồ sinh năm 1890, năm đó thuộc thế kỉ XIX

d) Nhà giáo Chu Văn An sinh năm 1292, năm đó thuộc thế kỉ XIII

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close