Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 15

Tải về

Bản đồ khu đất hình chữ nhật theo tỉ lệ 1:8000. Nhìn trên bản đồ độ dài của một đoạn AB là 1dm. Trại nuôi gà thu hoạch được 345 quả trứng và đã bán hết trong 3 lần

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Rút gọn phân số $\frac{{63}}{{45}}$ được phân số:

A. $\frac{6}{5}$                

B. $\frac{4}{5}$            

C. $\frac{7}{5}$                   

D. $\frac{3}{5}$

Câu 2. 32m2 25 dm2 =...?... dm2

A. 32025                              

B. 320025                       

C. 3225                            

D. 32250

Câu 3. Hình thoi có diện tích là 60 cm2, độ dài một đường chéo là 4 cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai?

A. 15 cm                              

B. 30 cm                          

C. 64 cm                          

D. 460 cm

Câu 4. Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 6800                                

B. 571                              

C. 940                            

D. 2685

Câu 5. Bản đồ khu đất hình chữ nhật theo tỉ lệ 1:8000. Nhìn trên bản đồ độ dài của một đoạn AB là 1dm. Hỏi độ dài thật của đoạn AB là bao nhiêu mét?

A. 800m                               

B. 8000m                        

C. 7999m                        

D. 80m

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính

a) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$

b) $\frac{7}{{19}} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{{19}}$                                

c) $\frac{3}{5} \times \frac{8}{{27}} \times \frac{{25}}{3}$

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3 tấn 3 yến = ……… kg

b) 3 phút 15 giây = ……….. giây

c) 2 km2 75m2 = ……… m2

d) 12 500 cm2 = …….. m2 ……….. dm2

Câu 3. Tìm $x$

a) $\frac{7}{3} - x = \frac{{11}}{5}:\frac{6}{5}$                 

b) $\frac{{23}}{6}:x - \frac{2}{5} = \frac{1}{4}$

Câu 4. Có 60 lít dầu đựng trong 2 thùng. Nếu đổ 2 lít từ thùng 1 sang thùng 2 thì lúc đó số dầu ở thùng 1 sẽ bằng $\frac{2}{3}$ số dầu ở thùng 2. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Câu 5. Trại nuôi gà thu hoạch được 345 quả trứng và đã bán hết trong 3 lần. Lần đầu bán được $\frac{2}{3}$ số trứng, lần thứ hai bán được $\frac{4}{5}$ số trứng còn lại. Hỏi lần thứ ba bán được bao nhiêu quả trứng?


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Rút gọn phân số $\frac{{63}}{{45}}$ được phân số:

A. $\frac{6}{5}$                

B. $\frac{4}{5}$            

C. $\frac{7}{5}$                   

D. $\frac{3}{5}$

Phương pháp

Rút gọn phân số:

- Xét xem tử số và mẫu số của phân số đã cho cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1

- Chia cả tử số và mẫu số cho số tự nhiên đó

Cứ làm như thế đến khi thu được phân số tối giản

Lời giải

Ta có $\frac{{63}}{{45}} = \frac{{63:9}}{{45:9}} = \frac{7}{5}$

Chọn C

Câu 2. 32m2 25 dm2 =...?... dm2

A. 32025                              

B. 320025                       

C. 3225                            

D. 32250

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100 dm2

Lời giải

32m2 25 dm2 = 3225 dm2

Chọn C

Câu 3. Hình thoi có diện tích là 60 cm2, độ dài một đường chéo là 4 cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai?

A. 15 cm                              

B. 30 cm                          

C. 64 cm                                 

D. 460 cm

Phương pháp

Độ dài đường chéo thứ hai = Diện tích hình thoi x 2 : độ dài đường chéo thứ nhất

Lời giải

Độ dài đường chéo thứ hai là: 60 x 2 : 4 = 30 (cm)

Chọn B

Câu 4. Số vừa chia hết cho 3 vừa chia hết cho 5 là:

A. 6800                                

B. 571                              

C. 940                            

D. 2685

Phương pháp

- Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3

- Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

Lời giải

Ta thấy số 2685 có chữ số tận cùng là 5 nên số 2685 chia hết cho 5

Số 2685 có tổng các chữ số bằng 21 chia hết cho 3 nên số 2685 chia hết cho 3

Chọn D

Câu 5. Bản đồ khu đất hình chữ nhật theo tỉ lệ 1:8000. Nhìn trên bản đồ độ dài của một đoạn AB là 1dm. Hỏi độ dài thật của đoạn AB là bao nhiêu mét?

A. 800m                               

B. 8000m                        

C. 7999m                        

D. 80m

Phương pháp

Độ dài thật của đoạn AB = Độ dài trên bản đồ x 8000

Lời giải

Độ dài thật của đoạn AB là 1 x 8000 = 8000 (dm) = 800 m

Chọn A

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính

a) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{3}{8} \times \frac{3}{4}$

b) $\frac{7}{{19}} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{{19}}$                                

c) $\frac{3}{5} \times \frac{8}{{27}} \times \frac{{25}}{3}$

Phương pháp

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược

Lời giải

a) $\frac{{15}}{{16}}:\frac{3}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{{15}}{{16}} \times \frac{8}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{{15 \times 8 \times 3}}{{16 \times 3 \times 4}} = \frac{{15}}{8}$     

b) $\frac{7}{{19}} \times \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \times \frac{7}{{19}} = \frac{7}{{19}} \times \left( {\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \right) = \frac{7}{{19}} \times 1 = \frac{7}{{19}}$                   

c) $\frac{3}{5} \times \frac{8}{{27}} \times \frac{{25}}{3} = \frac{{3 \times 8 \times 5 \times 5}}{{5 \times 27 \times 3}} = \frac{{40}}{{27}}$

Câu 2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 3 tấn 3 yến = ……… kg

b) 3 phút 15 giây = ……….. giây

c) 2 km2 75m2 = ……… m2

d) 12 500 cm2 = …….. m2 ……….. dm2

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1 tấn = 1 000 kg ; 1 phút = 60 giây

1km2 = 1 000 000 m2  ;  10 000 m2 = 1 m2

100 cm2 = 1 dm2

Lời giải

a) 3 tấn 3 yến = 3030 kg

b) 3 phút 15 giây = 195 giây

c) 2 km2 75m2 = 2 000 075 m2

d) 12 500 cm2 = 1 m2 25 dm2

Câu 3. Tìm $x$

a) $\frac{7}{3} - x = \frac{{11}}{5}:\frac{6}{5}$                 

b) $\frac{{23}}{6}:x - \frac{2}{5} = \frac{1}{4}$

Lời giải

a) $\frac{7}{3} - x = \frac{{11}}{5}:\frac{6}{5}$

   $\frac{7}{3} - x = \frac{{11}}{6}$

        $x = \frac{7}{3} - \frac{{11}}{6}$

        $x = \frac{1}{2}$           

b) $\frac{{23}}{6}:x - \frac{2}{5} = \frac{1}{4}$

   $\frac{{23}}{6}:x = \frac{1}{4} + \frac{2}{5}$

    $\frac{{23}}{6}:x = \frac{{13}}{{20}}$

$x = \frac{{23}}{6}:\frac{{13}}{{20}}$

$x = \frac{{230}}{{39}}$

Câu 4. Có 60 lít dầu đựng trong 2 thùng. Nếu đổ 2 lít từ thùng 1 sang thùng 2 thì lúc đó số dầu ở thùng 1 sẽ bằng $\frac{2}{3}$ số dầu ở thùng 2. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp

- Nếu đổ 2 lít từ thùng 1 sang thùng 2 thì tổng số lít dầu ở hai thùng không đổi

- Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số để tìm số lít dầu ở mỗi can sau khi đổi từ thùng 1 sang thùng 2

- Tìm số lít dầu ở mỗi can ban đầu

Lời giải

Nếu đổ 2 lít từ thùng 1 sang thùng 2 thì tổng số lít dầu ở hai thùng không đổi

Ta có sơ đồ sau khi đổ 2 lít từ thùng 1 sang thùng 2:

Số lít dầu ở thùng 1 sau khi đổ 2 lít sang thùng 2 là:

           60 : (2 + 3) x 2 = 24 (lít)

Số lít dầu ở thùng 1 lúc đầu là:

           24 + 2 = 26 (lít)

Số lít dầu ở thùng 2 ban đầu là:

           60 – 26 = 34 (lít)

              Đáp số: Thùng 1: 26 lít dầu

                            Thùng 2: 34 lít dầu

Câu 5. Trại nuôi gà thu hoạch được 345 quả trứng và đã bán hết trong 3 lần. Lần đầu bán được $\frac{2}{3}$ số trứng, lần thứ hai bán được $\frac{4}{5}$ số trứng còn lại. Hỏi lần thứ ba bán được bao nhiêu quả trứng?

Phương pháp

- Số quả trứng lần đầu bán được

- Tìm số quả trứng còn lại sau khi bán lần đầu

- Tìm số quả trứng bán lần thứ hai

- Tìm số quả trứng bán lần thứ ba

Lời giải

Số quả trứng lần đầu bán được là:

$345 \times \frac{2}{3} = 230$ (quả trứng)

Số quả trứng còn lại sai khi bán lần đầu là:

345 – 230 = 115 (quả trứng)

Số quả trứng lần thứ hai bán được là:

$115 \times \frac{4}{5} = 92$ (quả)

Lần thứ ba bán được số quả trứng là:

115 – 92 = 23 (quả)

Đáp số: 23 quả trứng

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close