Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 14

Tải về

Trên Bản đồ theo tỉ lệ 1:1000 000. Độ dài 3cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1.  6 tạ 50kg =…?... kg

A. 650kg                              

B. 6500kg                       

C. 6050kg                       

D. 5060kg

Câu 2. Năm 1459 thuộc thế kỉ thứ mấy?

A. XII                                   

B. XIII                             

C. XIV                             

D. XV

Câu 3. Trung bình cộng của các số 43; 166; 151 là:

A. 360                                  

B. 180                              

C. 120                              

D. 12

Câu 4. Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được $\frac{1}{7}$ số gạo, buổi chiều bán được $\frac{2}{7}$ số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần số gạo?

A. 4 kg                                 

B. $\frac{4}{7}$ kg       

C. $\frac{3}{{14}}$             

D. $\frac{4}{7}$

Câu 5. Trên Bản đồ theo tỉ lệ 1:1 000 000. Độ dài 3cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?

A. 30 000cm                        

B. 30km                           

C. 3m                               

D. 3km

Câu 6. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18cm và 3dm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 270cm2                            

B. 540cm2                       

C. 27dm2                         

D. 54dm2

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm $x$

$x:15 + 18960 = 19134$

Câu 2. Tính $\frac{2}{3} \times \frac{3}{7}:\frac{7}{4} + 1$

Câu 3. Điền dấu <; = ; > vào chỗ chấm:

a) 48m2 5dm2……….4850 dm2

b) 7000cm2………… 70dm2

c) 8 tấn 23kg ………………. 80023kg

d) 9m 2cm ………….. 902cm

Câu 4. Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 81 mét vải. Biết rằng số vải ngày sau bán bằng $\frac{4}{7}$ số vải ngày đầu bán được.

a) Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ?

b) Nếu mỗi mét vải giá 55 000 đồng thì trong 2 ngày, cửa hàng đã thu được bao nhiêu tiền?

Câu 5. Tìm một số biết rằng khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho là 3407 đơn vị.


Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  6 tạ 50kg =…?... kg

A. 650kg                              

B. 6500kg                       

C. 6050kg                       

D. 5060kg

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1 tạ = 100 kg

Lời giải

Ta có 6 tạ 50kg = 650 kg

Chọn A

Câu 2. Năm 1459 thuộc thế kỉ thứ mấy?

A. XII                                   

B. XIII                             

C. XIV                             

D. XV

Phương pháp

Từ năm 1401 đến năm 1500 là thế kỉ XV

Lời giải

Năm 1459 thuộc thế kỉ XV.

Chọn D

Câu 3. Trung bình cộng của các số 43; 166; 151 là:

A. 360                                  

B. 180                              

C. 120                              

D. 12

Phương pháp

Muốn tìm trung bình cộng của 3 số, ta tính tổng các số đó rồi chia tổng đó cho 3

Lời giải

Trung bình cộng của các số 43; 166; 151 là (43 + 166 + 151) : 3 = 120

Chọn C

Câu 4. Một cửa hàng bán gạo, buổi sáng bán được $\frac{1}{7}$ số gạo, buổi chiều bán được $\frac{2}{7}$ số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu phần số gạo?

A. 4 kg                                 

B. $\frac{4}{7}$ kg       

C. $\frac{3}{{14}}$             

D. $\frac{4}{7}$

Phương pháp

Số phần gạo còn lại = 1 – số phần gạo đã bán buổi sáng và buổi chiều

Lời giải

Cửa hàng còn lại số phần số gạo là: 1 - $\frac{1}{7}$ - $\frac{2}{7}$ = $\frac{4}{7}$ (số gạo)

Chọn D

Câu 5. Trên Bản đồ theo tỉ lệ 1: 1 000 000. Độ dài 3cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?

A. 30 000cm                        

B. 30km                           

C. 3m                               

D. 3km

Phương pháp

Độ dài thật = độ dài trên bản đồ x 1 000 000

Lời giải

Độ dài 3cm ứng với độ dài thật là 3 x 1 000 000 = 3 000 000 (cm) = 30 km

Chọn B

Câu 6. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là 18cm và 3dm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 270cm2                            

B. 540cm2                       

C. 27dm2                          

D. 54dm2

Phương pháp

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2.

Lời giải

Đổi 3 dm = 30 cm

Diện tích của hình thoi đó là 18 x 30 : 2 = 270 (cm2)

Chọn A

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm $x$

$x:15 + 18960 = 19134$

Phương pháp

- Tìm x : 15

- Muốn tìm x ở vị trí số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Lời giải

$x:15 + 18960 = 19134$

$x:15 = 19134 - 18960$

$x:15 = 174$

$x = 174 \times 15$

$x = 2610$

Câu 2. Tính $\frac{2}{3} \times \frac{3}{7}:\frac{7}{4} + 1$

Phương pháp

Với biểu thức có chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước; thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải

$\frac{2}{3} \times \frac{3}{7}:\frac{7}{4} + 1 = \frac{2}{3} \times \frac{3}{7} \times \frac{4}{7} + 1 = \frac{8}{{49}} + 1 = \frac{{57}}{{49}}$

Câu 3. Điền dấu <; = ; > vào chỗ chấm:

a) 48m2 5dm2……….4850 dm2

b) 7000cm2………… 70dm2

c) 8 tấn 23kg ………………. 80023kg

d) 9m 2cm ………….. 902cm

Phương pháp

Đổi hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh và điền dấu thích hợp.

Áp dụng cách đổi: 1 m2 = 100 dm2 ; 100 cm2 = 1 dm2

1 tấn = 1 000 kg ; 1 m = 100 cm

Lời giải

Câu 4. Một cửa hàng bán vải. Ngày thứ nhất bán được nhiều hơn ngày thứ hai 81 mét vải. Biết rằng số vải ngày sau bán bằng $\frac{4}{7}$ số vải ngày đầu bán được.

a) Hỏi mỗi ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

b) Nếu mỗi mét vải giá 55 000 đồng thì trong 2 ngày, cửa hàng đã thu được bao nhiêu tiền?

Phương pháp

a) Tìm số vải mỗi ngày bán được theo bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

b) Tìm tổng số mét vải 2 ngày bán được

     Số tiền thu được = giá tiền mỗi mét vải x số mét vải

Lời giải

a) Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

       7 – 4 = 3 (phần)

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số mét vải là:

         81 : 3 x 7 = 189 (m)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số mét vải là:

           189 – 81 = 108 (m)

b) Trong 2 ngày cửa hàng bán được số mét vải là:

            189 + 108 = 297 (m)

Trong 2 ngày, cửa hàng đã thu được số tiền là:

            55 000 x 297 = 16 335 000 (đồng)

                  Đáp số: a) Ngày thứ nhất: 189 m, ngày thứ hai: 108 m

                               b) 16 335 000 đồng

Câu 5. Tìm một số biết rằng khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho là 3407 đơn vị.

Phương pháp

- Vì khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho là 3407 đơn vị nên số đó có 3 chữ số.

- Giải bài toán theo phương pháp phân tích cấu tạo số

Lời giải

Vì khi thêm chữ số 5 vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho là 3407 đơn vị nên số đó có 3 chữ số.

Gọi số cần tìm là $\overline {abc} $ (a khác 0)

Theo đề bài ta có: $\overline {abc5}  = \overline {abc}  + 3407$

$\overline {abc}  \times 10 + 5 = \overline {abc}  + 3407$

$\overline {abc}  \times 10 - \overline {abc}  = 3407 - 5$

$\overline {abc}  \times 9 = 3402$

$\overline {abc}  = 3402:9 = 378$

Vậy số cần tìm là 378.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close