Đề ôn tập hè lớp 4 lên lớp 5 môn Toán - Đề số 11

Tải về

Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo ... Tổng của số là 84. Nếu số bé giảm 7 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì được số bé mới bằng ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng)

Câu 1. Số “bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám” được viết là:

A. 45307                   

B. 45308                   

C. 45380                   

D. 45038

Câu 2. Tìm x biết x : 3 = 12321

A. x = 4107              

B. x = 417                 

C. x = 36963                        

D. x = 36663

Câu 3. Một cửa hàng trong 2 ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo ? (Biết số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

A. 4340 kg                

B. 434 kg                  

C. 217 kg                  

D. 2170 kg

Câu 4. 3 kg 7g = …… g

 A. 37 g                     

B. 307 g                    

C. 370 g                    

D. 3007 g

Câu 5. 503g = …… hg …..… g

A. 50hg 3g                

B. 5hg 3g                  

C. 500hg 3g             

D. 5hg 30g

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

12 062 x 205            

15 458 x 340            

39 009 : 33               

27 560 : 720

Câu 2. Tìm $x$

a) $75 \times x = 1800$

b) $1855:x = 35$

c) x : 204 = 543

Câu 3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán kém hơn ngày thứ hai một nửa. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Câu 4. Tổng của số là 84. Nếu số bé giảm 7 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì được số bé mới bằng $\frac{3}{4}$ số lớn. Tìm hai số.

Câu 5. Một thửa ruộng có chiều dài 150 m, chiều rộng kém chiều dài 3 lần. Người ta trồng lúa ở đó. Cứ 10m2 thì thu hoạch được 5 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đã thu hoạch bao nhiêu yến thóc?

Đáp án

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số “bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám” được viết là:

A. 45307                   

B. 45308                   

C. 45380                   

D. 45038

Phương pháp

Viết số lần lượt từ hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

Lời giải

Số “bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám” được viết là 45308

Chọn B.

Câu 2. Tìm x biết x : 3 = 12321

A. x = 4107              

B. x = 417                 

C. x = 36963            

D. x = 36663

Phương pháp

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết

x : 3 = 12321

x = 12321 x 3

x = 36963

Chọn C

Câu 3. Một cửa hàng trong 2 ngày bán được 620 kg gạo. Hỏi trong 7 ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? (Biết số gạo mỗi ngày bán được là như nhau).

A. 4340 kg                

B. 434 kg                  

C. 217 kg                  

D. 2170 kg

Phương pháp

- Tìm số kg gạo bán được trong 1 ngày

- Tìm số kg gạo bán được trong 3 ngày

Lời giải

Số kg gạo cửa hàng bán được trong 1 ngày là 620 : 2= 310 (kg)

Trong 7 ngày cửa hàng bán được số kg gạo là 310 x 7 = 2 170 (kg)

Chọn D

Câu 4. 3 kg 7g = …… g

 A. 37 g                     

B. 307 g                    

C. 370 g                    

D. 3007 g

Phương pháp

Áp dụng cách đổi: 1 kg = 1 000 g

Lời giải

3 kg 7g = 3007 g

Chọn D

Câu 5. 503g = …… hg …..… g

A. 50hg 3g                

B. 5hg 3g                  

C. 500hg 3g              

D. 5hg 30g

Phương pháp

Áp dụng cách đổi 1 hg = 100 g

Lời giải

Ta có: 503g = 5 hg 3 g

Chọn B

PHẦN 2: TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính

12062 x 205             

15458 x 340             

39009 : 33                

27560 : 720

Phương pháp

- Đặt tính

- Đối với phép nhân: Nhân lần lượt từ phải sang trái

- Đối với phép chia: Chia lần lần lượt từ trái sang phải

Lời giải

 

Câu 2. Tìm $x$

a) $75 \times x = 1800$

b) $1855:x = 35$

c) x : 204 = 543

Phương pháp

a) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết

b) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

c) Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia

Lời giải

a) $75 \times x = 1800$

           x = 1800 : 75

           x = 24

b) $1855:x = 35$

             x = 1855 : 35

             x = 53

c) x : 204 = 543

    x = 543 x 204

    x = 110772

Câu 3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán kém hơn ngày thứ hai một nửa. Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu tạ gạo?

Phương pháp

- Tìm số tạ gạo bán được trong ngày thứ ba = số tạ gạo bán trong ngày thứ hai : 2

- Tìm số tạ gạo trung bình mỗi ngày cửa hàng bán

Lời giải

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số tạ gạo là:

270 : 2 = 135 (tạ)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được số tạ gạo là:

(180 + 270 + 135) : 3 = 195 (tạ)

Đáp số: 195 tạ gạo

Câu 4. Tổng của số là 84. Nếu số bé giảm 7 đơn vị và giữ nguyên số lớn thì được số bé mới bằng $\frac{3}{4}$ số lớn. Tìm hai số.

Phương pháp

- Tìm tổng của hai số sau khi số bé giảm đi 7 đơn vị

- Giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Lời giải

Tổng của hai số sau khi số bé giảm đi 7 đơn vị là:

84 – 7 = 77

Số bé mới là:

77 : (3 + 4) x 3 = 33

Số bé ban đầu là:

33 + 7 = 40

Số lớn là:

84 – 40 = 44

Đáp số: Số bé: 40; số lớn: 44

Câu 5. Một thửa ruộng có chiều dài 150 m, chiều rộng kém chiều dài 3 lần. Người ta trồng lúa ở đó. Cứ 10m2 thì thu hoạch được 5 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đã thu hoạch bao nhiêu yến thóc?

Phương pháp

- Tìm chiều rộng = chiều dài : 3

- Tìm diện tích thửa ruộng = chiều dài x chiều rộng

- Tìm số kg thóc thu hoạch được = 5 x (Diện tích : 10)

- Đổi sang đơn vị yến

Lời giải

Chiều rộng của thửa ruộng là:

150 : 3 = 50 (m)

Diện tích của thửa ruộng là:

150 x 50 = 7500 (m2)

Cả thửa ruộng đã thu hoạch được số kg thóc là:

5 x (7500 : 10) = 3750 (kg)

Đổi 3750 kg = 375 yến

Đáp số: 375 yến thóc

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close