Câu 6 trang 181 SGK Công nghệ 10

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Quảng cáo

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Trả lời:

Biện pháp 1 : Xác định cơ hội kinh doanh phù hợp với doanh nghiêp

Trong nền kinh tế thị trường, xác định cơ hội kinh doanh là điều kiên quan trọng đối với doanh nghiêp.

Viêc xác định cơ hội kinh doanh phù hợp làm cho nhiều nhà kinh doanh phát triển không ngừng về quy mô và tăng lợi nhuân. Ngược lại xác định không đúng cơ hội kinh doanh làm cho nhiều nhà kinh doanh phải trả giá (hàng hóa không bán được, chi phí bảo quản, quản lí, trả nợ lãi... vẫn phải chi trả.

Biện pháp 2: Sử dụng có hiêu quả các nguồn lực

- Tổ chức và sử dụng có hiêu quả nguồn nhân lực

- Nâng cao hiêu quả sử dụng vốn kinh doanh

- Sử dụng tốt cơ sở vât chất, trang thiết bị của doanh nghiêp

Biện pháp 3: Đổi mới công nghệ kinh doanh

Biện pháp 4: Tiết kiêm chi phí

- Tiết kiêm chi phí vât chất

- Tiết kiêm chi tiêu bằng tiền

- Tiết kiêm trong sử dụng các dịch vụ như điện, nước, điên thoại và dịch vụ viễn thông...

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 55: Quản lý doanh nghiệp
Gửi bài tập - Có ngay lời giải