Sách bài tập Toán 11 Chân trời sáng tạo gồm 9 chương với 40 bài học

Chương 1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1. Góc lượng giác Toán

Bài 2. Giá trị lượng giác của một góc lượng giác

Bài 3. Các công thức lượng giác

Bài 4. Hàm số lượng giác và đồ thị

Bài 5. Phương trình lượng giác cơ bản

Bài tập cuối chương 1

Chương 2 Dãy số. Cấp số cộng. Cấp số nhân

Bài 1. Dãy số

Bài 2. Cấp số cộng

Bài 3. Cấp số nhân

Bài tập cuối chương 2

Chương 3 Giới hạn. Hàm số liên tục

Bài 1. Giới hạn của dãy số

Bài 2. Giới hạn của hàm số

Bài 3. Hàm số liên tục

Bài tập cuối chương 3

Chương 4 Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian

Bài 1. Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian

Bài 2. Hai đường thẳng song song

Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4. Hai mặt phẳng song song

Bài 5. Phép chiếu song song

Bài tập cuối chương 4

Chương 5 Các số đặc trưng đo xu thế trung tâm cho mẫu số liệu ghép nhóm

Bài 1. Số trung bình và mốt của mẫu số liệu ghép nhóm

Bài 2. Trung vị và tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Bài tập cuối chương 5

Chương 6. Hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1. Phép tính lũy thừa

Bài 2. Phép tính lôgarit

Bài 3. Hàm số mũ. Hàm số lôgarit

Bài 4. Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit

Bài tập cuối chương 6

Chương 7 Đạo hàm

Bài 1. Đạo hàm

Bài 2. Các quy tắc tính đạo hàm

Bài tập cuối chương 7

Chương 8 Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu song song

Bài 1. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 4. Khoảng cách trong không gian

Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện

Bài tập cuối chương 8

Chương 9 Thống kê và xác suất

Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất

Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất

Bài tập cuối chương 9