Lý thuyết Dấu câu - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

Gồm: dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, dấu gạch ngang

  • Bài tập Dấu câu - Ôn hè Tiếng Việt lớp 4

    Nối ví dụ tương ứng với tác dụng của dấu hai chấm. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Em hãy sử dụng dấu hai chấm để viết lại các câu sau. Nối các câu văn chứa dấu gạch ngang với tác dụng tương ứng. Chỉ ra tác dụng của dấu ngoặc kép trong các trường hợp sau.

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close