Bài 6. Tính theo phương trình hóa học trang 19, 20, 21, 22, 23 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g phosphorus (P), thu được khối lượng oxide P2O5 là

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

6.1

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 g phosphorus (P), thu được khối lượng oxide P2O5 là

A. 14,2 g.    B. 28,4 g.

C. 11,0 g.    D. 22,0 g.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

nP= \(\frac{{6,2}}{{31}} = 0,2mol\)

4P + 5O2 → 2P2O5

Theo phương trình hoá học:

4 mol P tham gia phản ứng sẽ thu được 2 mol P2O5.

Vậy 0,2 mol P tham gia phản ứng sẽ thu được 0,1 mol P2O5.

Khối lượng P2O5 tạo ra là: 0,1.142 = 14,2 gam.

6.2

Cho 6,48 g Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được muối AlClvà khí H2. Thể tích khí H2 ở 25 °C, 1 bar là

A. 17,8488 L.    B. 8,9244 L.

C. 5,9496 L.     D. 8,0640 L.

Phương pháp giải:

Dựa vào số mol của Al và tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

nAl =\(\frac{{6,48}}{{27}} = 0,24mol\)

Phương trình hoá học:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Theo phương trình hoá học:

Cứ 2 mol Al phản ứng sinh ra 3 mol khí H2.

Vậy 0,24 mol Al phản ứng sinh ra 0,36 mol khí H2.

Thể tích khí H2 ở 25 °C, 1 bar là: 0,36.24,79 = 8,9244 L.

Đáp án: B

6.3

Cho 2,9748 L khí CO2 (ở 25 °C, 1 bar) tác dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được muối BaCO3 và H2O. Khối lượng muối BaCO3 kết tủa là

A. 12,00 g.    B. 13,28 g.

C. 23,64 g.    D. 26,16g.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

nCO2= \(\frac{{2,9748}}{{24,79}} = 0,12mol\)

Phương trình hoá học:

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

Theo phương trình hoá học:

Cứ 1 mol CO2 phản ứng sinh ra 1 mol BaCO3.

Vậy 0,12 mol CO2 phản ứng sinh ra 0,12 mol BaCO3.

Khối lượng muối CaCO3 kết tủa là: 0,12.197 = 23,64 gam.

Đáp án: C

6.4

Cho miếng đồng (Cu) dư vào 200 mL dung dịch AgNO3, thu được muối Cu(NO3)và Ag bám vào miếng đồng. Khối lượng Cu phản ứng là 6,4 g. Khối lượng Ag tạo ra là

A. 8,8g. B. 10,8g.

C. 15,2g. D. 21,6g.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình: 

Cu + 2Ag(NO3)2 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Lời giải chi tiết:

nCu= \(\frac{{6,4}}{{64}} = 0,1mol\)

Phương trình hoá học:

Cu + 2Ag(NO3)2 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Theo phương trình hoá học:

Cứ 1 mol Cu phản ứng sinh ra 2 mol Ag;

Vậy 0,1 mol Cu phản ứng sinh ra 0,2 mol Ag.

Khối lượng Ag sinh ra là: 0,2.108 = 2,16 gam.

Đáp án: D

6.5

Cho m g CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thu được muối CaCl2 và 1,9832 L khí CO(ở 25 °C, 1 bar) thoát ra. Giá trị của m là

A. 8.   B. 10.   C. 12.   D. 16.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

nCO2= \(\frac{{1,9832}}{{24,79}} = 0,08mol\)

Phương trình hoá học:

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Theo phương trình hoá học:

Cứ 1 mol CaCO3 phản ứng sinh ra 1 mol CO2;

Vậy để sinh ra 0,08 mol CO2 cần 0,08 mol CaCO3 phản ứng.

Khối lượng CaCO3 là: 0,08.100 = 8 gam.

Đáp án: A

6.6

Đốt cháy hoàn toàn 12,8 g lưu huỳnh bằng khí oxygen, thu được khí SO2. Số mol oxygen đã phản ứng là

A. 0,2.   B. 0,4.   C. 0,6.   D. 0,8.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

nS=\(\frac{{12,8}}{{32}} = 0,4mol\)

Phương trình hoá học:

S + O2 → SO2

Theo phương trình hoá học:

Cứ 1 mol S phản ứng hết với 1 mol O2 sinh ra 1 mol SO2.

Vậy cứ 0,4 mol S phản ứng hết với 0,4 mol O2.

Đáp án: B

6.7

Cho từ từ 200 mL dung dịch NaOH 0,3 M vào dung dịch muối chloride của sắt (FeClx, phản ứng vừa đủ thu được 3,21 g kết tủa Fe(OH)x. Xác định công thức của muối sắt.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

Gọi số mol muối FeClx là a mol.

Số mol NaOH: 0,2 . 0,3 = 0,06 (mol).

FeClx + xNaOH → Fe(OH)x + xNaCl

Theo PTHH:

1

x

1

x

(mol)

Phản ứng:

a

ax

a

ax

(mol)

Ta có: Số mol NaOH là: ax = 0,06 (1)

Khối lượng kết tủa là: a. (56 + 17x) = 3,21 (2)

Giải hệ (1) và (2) được a = 0,03; x = 3

Công thức của muối là FeCl3.

6.8

Cho 100 mL dung dịch AgNO3 vào 50 g dung dịch 1,9% muối chloride của một kim loại M hoá trị II, phản ứng vừa đủ thu được 2,87 g kết tủa AgCl. Biết PTHH của phản ứng là:

MgCl2 + 2AgNO3 → M(NO3)2 + 2AgCl (rắn)

a) Xác định kim loại M.

b) Xác định nồng độ mol của dung dịch AgNO3.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Gọi số mol muối MCl2 là a.

Khối lượng muối:  \(\frac{{50x1,9\% }}{{100\% }} = 0,95g\)

MCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl

Theo PTHH:

1

2

1

2

(mol)

Phản ứng:

a

2a

a

2a

(mol)

Ta có: a=\(\frac{{2,87}}{{2x143,5}} = 0,01mol\)

(M + 2.35,5).0,01 = 0,95 ⇒⇒ M = 24 ⇒⇒ Kim loại là Mg.

b) Nồng độ của dung dịch AgNO3:  \(\frac{{2.0,01}}{{0,1}} = 0,2M\)

6.9

Trong phòng thí nghiệm, người ta thực hiện phản ứng nhiệt phân:

KNO3 → KNO2 + O2

a) Cân bằng PTHH của phản ứng trên.

b) Nếu có 0,2 mol KNO3 bị nhiệt phân thì thu được bao nhiêu mol KNO2, bao nhiêu mol O2?

c) Để thu được 2,479 L khí oxygen (ở 25 °C, 1 bar) cần nhiệt phân hoàn toàn bao nhiêu gam KNO3?

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hoá học:

2KNO3 → 2KNO2 + O2

b) Theo phương trình hoá học:

Cứ 2 mol KNO3 tham gia nhiệt phân thì thu được 2 mol KNO2 và 1 mol O2.

Vậy nếu có 0,2 mol KNO3 bị nhiệt phân thì thu được 0,2 mol KNO2 và 0,1 mol O2.

c) nO2= \(\frac{{2,479}}{{24,79}} = 0,1mol\)

Theo phương trình hoá học:

Để sinh ra 1 mol O2 cần 2 mol KNO3 phản ứng;

Vậy để sinh ra 0,1 mol O2 cần 0,2 mol KNO3 phản ứng.

Khối lượng KNO3 là: 0,2.122,5 = 24,5 gam.

6.10

Cho luồng khí hydrogen dư đi qua ống sứ đựng bột copper(II) oxide nung nóng, bột oxide màu đen chuyển thành kim loại đồng màu đỏ và hơi nước ngưng tụ.

a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.

b) Cho biết thu được 12,8 g kim loại đồng, hãy tính:

- Khối lượng đồng(II) oxide đã tham gia phản ứng.

- Thể tích khí hydrogen (ở 25 °C, 1 bar) đã tham gia phản ứng.

- Khối lượng hơi nước ngưng tụ tạo thành sau phản ứng.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hoá học của phản ứng:

H2 + CuO → Cu + H2O

b) nCu= \(\frac{{12,8}}{{64}} = 0,2mol\)

Theo phương trình hoá học của phản ứng:

Để thu được 1 mol kim loại Cu cần 1 mol H2 phản ứng; 1 mol CuO phản ứng và đồng thời thu được 1 mol H2O.

Vậy để thu được 0,2 mol Cu cần 0,2 mol H2 phản ứng; 0,2 mol CuO phản ứng và đồng thời thu được 0,2 mol nước.

6.11

Nhiệt phân 19,6 g KClO3 thu được 0,18 mol O2. Biết rằng phản ứng nhiệt phân KClO3 xảy ra theo sơ đồ sau:

KClO3 ---> KCl + O2

Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là

A. 25%.   B. 50%.   C. 75%.   D. 60%.

Phương pháp giải:

Dựa vào phản ứng nhiệt phân muối KClO3

Lời giải chi tiết:

nKClO3= \(\frac{{19,6}}{{122,5}} = 0,16mol\)

Phương trình hoá học của phản ứng:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Theo phương trình hoá học của phản ứng:

Cứ 2 mol KClO3 phản ứng thu được 3 mol O2.

Vậy 0,16 mol KClO3 phản ứng thu được 0,24 mol O2.

Hiệu suất của phản ứng là: H = 0,180,240,180,24.100% = 75%.

Đáp án: C

6.12

Nhiệt phân 10 g CaCO3 thu được hỗn hợp rắn gồm CaO và CaCO3 dư, trong đó khối lượng CaO là 4,48 g. Biết rằng phản ứng nhiệt phân CaCO3 xảy ra theo sơ đồ sau:

CaCO3 ---> CaO + CO2

Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là

A. 60%.   B. 64,8%.   C. 75%.   D. 80%.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình nhiệt phân CaCO3

Lời giải chi tiết:

nCaCO3= \(\frac{{10}}{{100}} = 0,1mol\)

Phương trình hoá học:

CaCO3 → CaO + CO2

Theo phương trình hoá học:

1 mol CaCO3 phản ứng sinh ra 1 mol CaO.

Vậy 0,1 mol CaO phản ứng sinh ra 0,1 mol CaO.

Khối lượng CaO thu được theo lí thuyết là: 0,1.56 = 5,6 gam.

Hiệu suất của phản ứng là: H = \(\frac{{4,48}}{{5,6}}.100\%  = 80\% \)

Đáp án: D

 

6.13

Đun nóng 50 g dung dịch H2O2 nồng độ 34%. Biết rằng phản ứng phân huỷ H2O2 xảy ra theo sơ đổ sau:

H2O2 ---> H2O + O2

Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là 80%. Thể tích khí O2 thu được (ở 25 °C, 1 bar) là

A. 4,958 L.    B. 2,479 L.

C. 9,916L.     D. 17 L.

Phương pháp giải:

Dựa vào phản ứng phân hủy của H2O2

Lời giải chi tiết:

Khối lượng H2O2 có trong dung dịch là: mH2O2= \(\frac{{50.34}}{{100}} = 17g\)

⇒nH2O2= \(\frac{{17}}{{34}} = 0,5mol\)

Phương trình hoá học:

2H2O2 → 2H2O + O2

Theo phương trình hoá học:

Cứ 2 mol H2O2 phân huỷ sinh ra 1 mol O2.

Vậy cứ 0,5 mol H2O2 phân huỷ sinh ra 0,25 mol O2.

Do hiệu suất phản ứng là 80%. Thể tích khí O2 thu được (ở 25 °C, 1 bar) là

VO2=0,25.24,79. \(\frac{{80}}{{100}} = 4,958(l)\)

Đáp án: A

6.14

Nung nóng hỗn hợp gồm 20 g lưu huỳnh và 32 g sắt thu được 44 g FeS. Biết rằng phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Fe + S ---> FeS

Hiệu suất phản ứng hoá hợp là

A. 60%.    B. 87,5%.

C. 75%.    D. 80%.

Phương pháp giải:

Dựa vào phương trình: Fe + S ---> FeS

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{l}{n_{Fe}} = \frac{{32}}{{56}} = \frac{4}{7}mol\\{n_S} = \frac{{20}}{{32}} = 0,625mol\end{array}\)

Phương trình hoá học:

Fe + S → FeS

Tỉ lệ:

1

1

1

Số mol:

4/7

0,625

4/7 mol

Vậy sau phản ứng S dư; số mol FeS lí thuyết tính theo số mol Fe.

Theo phương trình hoá học: nFeS = nFe = \(\frac{4}{7}mol\)

Hiệu suất phản ứng là: H =\(\frac{{44}}{{\frac{4}{7}.88}}.100\%  = 87,5\% \)

Đáp án: B

6.15

Nung nóng hỗn hợp gồm 10 g hydrogen và 100 g bromine. Sau phản ứng thu được hỗn hợp gổm HBr, H2 và Br2, trong đó khối lượng H2 là 9 g. Hiệu suất phản ứng hoá hợp là

A. 10%.    B. 20%.

C. 80%.    D. 90%.

Phương pháp giải:

Tính số mol của H2 và Br2

Lời giải chi tiết:

nH2= \(\frac{{10}}{2} = 5mol\)

nBr2 = 0,625 mol

Phản ứng hoá học: H2 + Br2 → 2HBr

Tỉ lệ phản ứng:      1       1          2

Số mol:              5         0,625 mol

Vậy giả sử H = 100% thì H2 dư, hiệu suất phản ứng tính theo Br2.

Khối lượng H2 phản ứng là: 10 – 9 = 1 gam

 Hiệu suất phản ứng hoá hợp là: H =\(\frac{{0,5}}{{0,625}}\).100% = 80%.

Đáp án: C

6.16

Nung nóng hỗn hợp gồm 0,5 mol SO2 và 0,4 mol O2, sau phản ứng thu được hỗn hợp gồm SO3, SO2 và O2. Biết hiệu suất phản ứng hoá hợp là 40%. số mol SO3 tạo thành là

A. 0,10.    B. 0,16.

C. 0,32.    D. 0,20.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

Phương trình hoá học: 2SO2 + O2 → 2SO3

Tỉ lệ:                               2         1        2

Số mol:                          0,5      0,4

Giả sử hiệu suất phản ứng là 100% thì SO2 hết, O2 dư do đó số mol các chất tính theo SO2.

Theo phương trình hoá học cứ 0,5 mol SO2 phản ứng hết với 0,25 mol O2 sinh ra 0,5 mol SO3.

Do hiệu suất phản ứng là 40% nên số mol SO3 sinh ra là:

nSO3=0,5.40%=0,2mol.

Đáp án: D

6.17

Phóng tia lửa điện vào 1 mol khí oxygen, phản ứng xảy ra như sau: 3O2 ---> 2O3. Sau phản ứng, thu được hỗn hợp khí gồm O2 và O3 trong đó số mol O3 là 0,08.

a) Tính số mol oxygen trong hỗn hợp sau phản ứng.

b) Tính hiệu suất phản ứng ozone hoá.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hoá học: 3O2 → 2O3.

Theo phương trình hoá học:

Để sinh ra 2 mol O3 cần 3 mol O2 tham gia phản ứng.

Vậy để sinh ra 0,08 mol O3 cần 0,12 mol O2 tham gia phản ứng.

Số mol oxygen trong hỗn hợp sau phản ứng:

1 – 0,12 = 0,88 mol.

b) Hiệu suất phản ứng ozone hoá: H = 0,12.100% = 12%.

6.18

Hỗn hợp khí X gồm 1 mol C2H4 và 2 mol H2. Nung nóng hỗn hợp X có xúc tác, phản ứng xảy ra như sau:

C2H4 + H2 → C2H6

Sau phản ứng, thu được 2,4 mol hỗn hợp khíY gồm C2H4, Hvà C2H6.

a) Tính số mol các chất trong hỗn hợp Y.

b) Tính hiệu suất phản ứng cộng hydrogen.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Gọi số mol C2H4 phản ứng là a.

                                           C2H4      +                       H2     →                    C2H6

 

Số mol trước phản ứng (X)

1

2

 

Số mol phản ứng

a

a

a

Số mol sau phản ứng (Y)

(1-a)

2-a

a

 Số mol hỗn hợp Y: (1 - a) + (2 - a) + a = 3 - a = 2,4 ⇒ a = 0,6.

Vậy hỗn hợp Y gồm 0,4 mol C2H4; 1,4 mol H2;0,6 mol C2H6

b) Hiệu suất phản ứng cộng hydrogen: H = 0,6.100% = 60%.

6.19

Nhiệt phân 11,84 g Mg(NO3)2, phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

Mg(NO3)2 ---> MgO + NO2 + O2; thu được 0,7437 L khí O2 (ở 25 °C, 1 bar).

a) Cân bằng PTHH của phản ứng trên.

b) Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân.

c) Tính số mol các chất tạo thành.

d) Tính khối lượng hỗn hợp rắn (gồm MgO và Mg(NO3)2 dư).

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hoá học: 2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2;

b) Số mol Mg(NO3)2 ban đầu: nMg(NO3)2= \(\frac{{11,84}}{{148}} = 0,08mol\)

Số mol O2 sinh ra: nO2= \(\frac{{0,7437}}{{24,79}} = 0,03mol\)

Phương trình hoá học: 2Mg(NO3)2 → 2MgO + 4NO2 + O2;

Theo phương trình:        2                       2            4         1 mol

Phản ứng:                    0,08 →              0,08      0,16     0,04 mol

Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là: H = \(\frac{{0,03}}{{0,04}}.100\%  = 75\% \)

c) Do hiệu suất phản ứng là 75% nên:

Số mol MgO tạo thành là: 0,08. 75% = 0,06 mol

Số mol NO2 tạo thành là: 0,16.75% = 0,12 mol

d) Số mol Mg(NO3)2 phản ứng là: 0,08.75% = 0,06 mol

Số mol Mg(NO3)2 dư là: 0,08 – 0,06 = 0,02 mol

Hỗn hợp chất rắn gồm: MgO: 0,06 mol và Mg(NO3)2 dư: 0,02 mol có khối lượng:

40. 0,06 + 148.0,02 = 5,36 gam.

6.20

Hỗn hợp khí X gồm 1 mol nitrogen và 2 mol hydrogen. Nung nóng hỗn hợp X có xúc tác, phản ứng xảy ra theo sơ đổ sau: N2 + H2 ---> NH3; thu được hỗn hợp khí Y gổm N2, Hvà NH3 trong đó số mol NH3 là 0,6 mol.

a) Cân bằng PTHH của phản ứng trên.

b) Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp ammonium.

c) Tính tổng số mol các chất trong hỗn hợp Y.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình hoá học:

N2 + 3H2 → 2NH3

b) Theo phương trình hoá học:

1 mol N2 phản ứng với 3 mol H2 sinh ra 2 mol NH3.

Theo bài ra ban đầu có 1 mol N2 và 2 mol H2 nên giả sử H = 100% thì H2 hết; Hiệu suất phản ứng tính theo H2.

Theo phản ứng để thu được 0,6 mol NH3 thì số mol H2 phản ứng là: 0,9 mol

6.21

Phần lớn sulfuric acid (H2SO4) được sản xuất từ lưu huỳnh, oxygen và nước theo công nghệ tiếp xúc. Giai đoạn đầu, đốt lưu huỳnh để tạo ra sulfur dioxide (SO2). Tiếp theo, sulfur dioxide bị oxi hoá thành sulfur trioxide (SO3) bởi oxygen với sự có mặt của chất xúc tác vanadium (V) oxide. Cuối cùng, dùng H2SO98% hấp thụ sulfur trioxide được oleum H2SO4.nSO3 để sản xuất sulfuric acid 98 - 99%.

a) Viết PTHH các phản ứng của mỗi giai đoạn trong quy trình trên.

b) Tính khối lượng H2SO4 tối đa có thể thu được từ 32 tấn lưu huỳnh.

c) Trong giai đoạn đầu tiên, nếu khối lượng lưu huỳnh bị đốt là 64 kg thì thể tích khí oxygen (ở 25°c, 1 bar) phản ứng và khối lượng sulfur dioxide tạo thành là

A. 49,58 lít; 128 kg.    B. 49,58 m3; 128 kg.

C. 49,58 lít; 160 kg.    D. 49,58 m3; 160 kg.

d) Tính khối lượng nước cần dùng để pha với 100 g dung dịch H2SO4 98% thu được dung dịch H2SO410%. Nêu cách thực hành pha dung dịch.

e) Để thu được 48 kg sulfur dioxide thì cần phải đốt bao nhiêu kg lưu huỳnh, biết hiệu suất phản ứng là 96%?

A. 50,00 kg.    B. 24,00 kg.

C. 25,00 kg.    D. 23,04 kg.

Phương pháp giải:

Tính theo phương trình hóa học

Lời giải chi tiết:

a) Phương trình phản ứng trong mỗi giai đoạn:

S (rắn) + O2 (khí) → SO2 (khí)

2SO2 (khí) + O2 (khí) → 2SO3 (khí)

SO3 (khí) + H2O (lỏng) → H2SO4 (lỏng)

b) Theo sơ đồ trên, từ 1 mol S sẽ điều chế được 1 mol H2SO4.

Vậy từ 32 tấn lưu huỳnh sẽ điều chế tối đa 98 tấn H2SO4.

c) 

64 kg S ⇒ 2 000 mol S.

Theo PTHH: số mol O2 = số mol SO2 = số mol S = 2 000 mol.

Vậy: thể tích O2 = 2 000. 24,79 = 49 580 (L) = 49,58 m3.

Đáp án: B.

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close