Bài 44. Hệ sinh thái trang 107, 108 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

44.1

Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm

A. quần xã sinh vật và các quần thể.

B. quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng.

C. quần thể sinh vật và môi trường sống của chúng.

D. quần xã sinh vật và các cá thể.

Phương pháp giải:

Hệ sinh thái là một hệ thống bao gồm quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng.

Lời giải chi tiết:

B. quần xã sinh vật và môi trường sống của chúng.

44.2

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để được nội dung đúng.

Cấu trúc của một hệ sinh thái gồm thành phần (1).... và thành phần (2) - Thành phần (3)... bao gồm các nhân tố vô sinh, thành phần (4)... bao gồm nhiều loài sinh vật trong (5)....

Phương pháp giải:

Lý thuyết cấu trúc hệ sinh thái.

Lời giải chi tiết:

(1) vô sinh, (2) hữu sinh, (3) vô sinh, (4) hữu sinh, (5) quần xã.

44.3

Đặc điểm khác biệt nhất giữa nhóm “sinh vật sản xuất” và nhóm “sinh vật tiêu thụ” là gì?

Phương pháp giải:

Đặc điểm của sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ.

Lời giải chi tiết:

Sinh vật sản xuất tự tổng hợp được chất hữu cơ trong khi đó sinh vật tiêu thụ không tự tổng hợp được chất hữu cơ.

44.4

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào giữ vai trò trả lại chất vô cơ cho mỗi trường sống của sinh vật?

A. Sinh vật tiêu thụ.

B. Sinh vật sản xuất.

C. Sinh vật phân giải.

D. Sinh vật ăn tạp.

Phương pháp giải:

Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật phân giải giữ vai trò trả lại chất vô cơ cho mỗi trường sống của sinh vật

Lời giải chi tiết:

C. Sinh vật phân giải.

44.5

Sơ đồ nào dưới đây thể hiện đúng một chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái?

A. Cây lúa → Sâu → Ếch đồng → Rắn → Đại bàng.

B. Cây lúa  → Rắn → Ếch đồng → Sâu → Đại bàng.

C. Cây lúa → Sâu → Rắn → Ếch đồng → Đại bàng.

D. Cây lúa → Đại bàng → Ếch đồng → Rắn → Sâu.

Phương pháp giải:

Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Lời giải chi tiết:

A. Cây lúa → Sâu → Ếch đồng → Rắn → Đại bàng.

44.6

Điều gì sẽ xảy ra với hệ sinh thái khi một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị biến mất?

Phương pháp giải:

Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

Lời giải chi tiết:

Dẫn đến mất cân bằng sinh thái.

44.7

Có 3 loại tháp sinh thái tháp số lượng, tháp sinh khối và tháp năng lượng. Dưới đây là mô hình về một loại tháp sinh thái. Em hãy cho biết đây là loại tháp sinh thái nào.

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh.

Lời giải chi tiết:

Đây là tháp năng lượng

Tháp năng lượng là một biểu diễn bằng đồ thị được thiết kế để cho thấy sinh khối hoặc năng suất sinh học ở mỗi bậc dinh dưỡng trong một hệ sinh thái cho trước

44.8

Trong hệ sinh thái, khi năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng sẽ tăng lên hay giảm xuống?

Phương pháp giải:

Tháp năng lượng là tháp nhọn dần về phía trên

Lời giải chi tiết:

Trong hệ sinh thái, năng lượng thường giảm đi khi nó truyền qua các bậc dinh dưỡng khác nhau.

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close