Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái trang 100, 101 SBT Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Môi trường sống bao gồm các yếu tố

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

41.1

Môi trường sống bao gồm các yếu tố

A. tác động riêng rẽ đến sinh vật (có lợi hoặc có hại cho sinh vật).

B. bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết với nhau, có ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.

C. cần thiết, không thể thiếu cho sự tồn tại của sinh vật.

D. không sống bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.

 


Phương pháp giải:

Môi trường sống bao gồm các yếu tố bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết với nhau, có ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.

 

Lời giải chi tiết:

B. bao quanh sinh vật, có quan hệ mật thiết với nhau, có ảnh hưởng đến sự tồn tại, phát triển của sinh vật.

41.2

Hãy cho biết các nhân tố sinh thái ở Cột A và Cột B trong bằng dưới đây thuộc nhóm nhân tố sinh thái nào? Hãy lấy thêm ví dụ các nhân tố sinh thái ở hai cột.


Phương pháp giải:

Nhân tố sinh thái vô sinh. 

VD: ánh sáng, độ ẩm...

Nhân tố sinh thái hữu sinh. 

VD: con người, châu chấu,...

 

 


Lời giải chi tiết:

A: NTST vô sinh

B: NTST hữu sinh

41.3

Quan sát Hình 41.1 sau đây, hãy nêu tác động trực tiếp và tác động gián tiếp của một số nhân tố sinh thái đến đời sống của một loài động vật. Tại sao cần tìm hiểu về tác động trực tiếp và gián tiếp của các nhân tố sinh thái?


Phương pháp giải:

Quan sát Hình 41.1

 

 


Lời giải chi tiết:

- Tác dụng gián tiếp:

+ Ánh sáng - Nhiệt độ tăng, độ ẩm giảm - Sinh vật

+ Nhiệt độ - Độ ẩm giảm - Sinh vật.

- Tác động của các nhân tố sinh thái là rất phức tạp (có cả tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp qua lại lẫn nhau). Vì vậy, cần tìm hiểu về của các nhân tổ sinh thái trong các mối quan hệ này, con người mới có thể có những biện pháp phù hợp trong việc chăm sóc sức khỏe, sản xuất nông nghiệp...

41.4

Quan sát Hình 41.2 dưới đây, hãy nêu một vài ví dụ về các yếu tố cần thiết (sinh vật không thể tồn tại nếu thiếu các yếu tố này) và các yếu tố tác động đối với một loài vật nuôi hoặc một loài cây trong (các yếu tố này có thể không cần thiết, nhưng có thể có lợi hoặc gây bất lợi).


Phương pháp giải:

Quan sát Hình 41.2 

 


Lời giải chi tiết:

Ví dụ đối với cây trồng:

– Yếu tố cần thiết: O2, CO2, H2O, khoáng, ánh sáng,...

– Yếu tố tác động: gió, nhiệt độ, độ ẩm, cây sống bên cạnh, sâu bọ,...

Những yếu tố tác động có thể có lợi hoặc gây bất lợi đối với cây trồng trong từng trường hợp cụ thể. Nếu các yếu tố này nằm trong một giới hạn xác định sẽ giúp đem lại lợi ích cho sự sinh trưởng và phát triển nhưng nếu quá cao hoặc quá thấp sẽ cản trở và gây hại cho cây trồng đá

41.5

Xác định các thông tin còn thiếu trong Bảng 41.3. Từ đó vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của các loài sinh vật đó.

Bảng 41.3. Giới hạn sinh thái của một số loại sinh vật

Phương pháp giải:

Vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của các loài sinh vật đó.


Lời giải chi tiết:

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close