Câu 1 trang 21 SGK Công nghệ 10

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu cơ sơ khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào.

Lời giải chi tiết

- Tính toàn năng của tế bào: Tế bào chứa hệ gen quy định kiểu gen loài đó, mang toàn bộ thông tin của loài. Có thể sinh sản vô tính khi nuôi cấy trong môi trường thích hợp để cây hoàn chỉnh

- Sự phân hóa và phản phân hóa của tế bào

+ Sự phân hóa: là quá trình từ tế bào phôi sinh biến đổi thành tế bào chuyên hóa đảm bảo các chức năng khác nhau

+ Sự phản phân hóa tế bào: Là quá trình chuyển tế bào chuyên hóa về tế bào phôi sinh trong điều kiện thích hợp và tiếp tục phân chia mạnh mẽ

Nam.Name.Vn

Quảng cáo