Giải Bài 7.8 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 34,25 – 78,43 b) 65,19 + (-81,14) c) (-2,25) + 7,63 d) (-81,2) + (-17,5) e) (-2,71) – (-27,3) f) (-98,2) + 3,51

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a)     34,25 – 78,43

b)    65,19 + (-81,14)

c)     (-2,25) + 7,63

d)    (-81,2) + (-17,5)

e)    (-2,71) – (-27,3)

f)     (-98,2) + 3,51

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính cộng, trừ số thập phân

Lời giải chi tiết

a)     34,25 – 78,43 = =-(78,43-34,25)=-44,18

b)    65,19 + (-81,14)=-(81,14-65,19)= -15,95

c)     (-2,25) + 7,63= 5,38

d)    (-81,2) + (-17,5)=-(81,2+17,5) = -98,7

e)     (-2,71) – (-27,3) =(-2,71)+27,3= 24,59

f)      (-98,2) + 3,51 =-(98,2-3,51)= -94,69.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close