Giải Bài 7.9 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) (-35,3) . 4,1 b) 2,9 . (-5,4) c) (-3,25) . (-0,21) d) (-8,058) : 3,4 e) (-4,725) : (-1,5) f) 82,28 : (-4,4)

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a)     (-35,3) . 4,1

b)    2,9 . (-5,4)

c)     (-3,25) . (-0,21)

d)    (-8,058) : 3,4

e)     (-4,725) : (-1,5)

f)      82,28 : (-4,4)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép nhân, chia số thập phân

Lời giải chi tiết

a)     (-35,3) . 4,1 = -144,73

b)    2,9 . (-5,4)= -15,66

c)     (-3,25) . (-0,21)= 0,6825

d)    (-8,058) : 3,4= -2,37

e)     (-4,725) : (-1,5)= 3,15

f)      82,28 : (-4,4)= -18,7

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close