Giải Bài 7.12 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 35,5 . 35,5 + 71. 64,5 + 64,5 . 64,5; b) 8,5 . 8,5 – 2. 8,5 . 3,5 + 3,5 . 3,5.

Đề bài

Tính một cách hợp lí:

a)     35,5 . 35,5 + 71. 64,5 + 64,5 . 64,5;

b)    8,5 . 8,5 – 2. 8,5 . 3,5 + 3,5 . 3,5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng, phép trừ

Lời giải chi tiết

a)     35,5 . 35,5 + 71. 64,5 + 64,5 . 64,5

= 35,5 . 35,5 + 2. 35,5. 64,5 + 64,5 . 64,5

= 35,5. 35,5 + 35,5. 64,5 + 35,5. 64,5 + 64,5 . 64,5

= 35,5. (35,5 + 64,5) + 64,5. (35,5 + 64,5)

= 35,5 . 100 + 64,5 . 100

= 100. (35,5 +64,5)

=100.100

=10 000

b)    8,5 . 8,5 – 2. 8,5 . 3,5 + 3,5 . 3,5

= 8,5. 8,5 – 8,5. 3,5 – 8,5. 3,5 + 3,5. 3,5

= 8,5. (8,5 – 3,5) – 3,5. (8,5 – 3,5)

= 8,5 . 5 – 3,5 . 5

= 5. (8,5 – 3,5)

= 5. 5

= 25

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close