Giải Bài 7.13 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 0,125 . 351 + (-35,1) : 4 b) (-20). 3,1 – 7,2 : 4+ 3,1 . (4,5 . 6 – 5,2); c) (x + 13,67). (-10) + 136,7 tại x = -1,26.

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức:

a)     0,125 . 351 + (-35,1) : 4

b)    (-20). 3,1 – 7,2 : 4+ 3,1 . (4,5 . 6 – 5,2);

c)     (x + 13,67). (-10) + 136,7 tại x = -1,26.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng, phép trừ

Lời giải chi tiết

a)     0,125 . 351 + (-35,1) : 4

= 0,125 . 351 – 351 . 0, 025

= 351. ( 0,125 – 0,025)

= 351 . 0,1

=35,1

b)    (-20). 3,1 – 7,2 : 4+ 3,1 . (4,5 . 6 – 5,2)

= 3,1 . [(-20) + 4,5. 6 – 5,2] – 7,2 : 4

= 3,1 . 1,8 – 1,8

= 1,8 . (3,1 – 1)

=1,8 . 2,1

= 3,78

c)     (x + 13,67). (-10) + 136,7

Thay x = -1,26 vào biểu thức ta được:

[(-1,26) + 13,67]. (-10) + 136,7

= (-1,26) . (-10) + 13,67. (-10) + 136,7

= 12,6 + (-136,7) + 136,7

= 12,6

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close