Giải Bài 7.11 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc tính các tổng sau: a) (-8,5) + 16,35+ (-4,5) – (-2,25) b) 5,63+ (-2,75) – (-8,94) + 9,06 – 15,25.

Đề bài

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc tính các tổng sau:

a) (-8,5) + 16,35+ (-4,5) – (-2,25)

b) 5,63+ (-2,75) – (-8,94) + 9,06 – 15,25

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất giao hoán của phép cộng, nhóm các thừa số có tổng “đẹp” với nhau.

Lời giải chi tiết

a) (-8,5) + 16,35+ (-4,5) – (-2,25)

= (-8,5) + 16,35+ (-4,5) +2,25

= [(-8,5) + (-4,5)] + (16,35 + 2,25)

= -13 + 18,6

=5,6

b) 5,63+ (-2,75) – (-8,94) + 9,06 – 15,25

= 5,63+ (-2,75) + 8,94 + 9,06 + (-15,25)

= [(-2,75) + (-15,25)] + (8,94 + 9,06) + 5,63

= -18 + 18 + 5,63

=5,63

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close