Giải bài 3- Phần trắc nghiệm- trang 28 Sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau. A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở (1)................

Đề bài

Hãy điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống (...) trong các câu sau.

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở (1)................

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối(2)................... đến đầu (3)....................... TCN.

C. Bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là (4).................................

Họ nhận ruộng đất (5) .......... để cày cấy, phải nộp một phần hoa lợi và (6) ....................... không công cho (7)...........

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào những kiến thức đã được học ở chương 3

Lời giải chi tiết

A. Các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên đã được hình thành ở (1) Ai Cập, vùng Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.

B. Các quốc gia cổ đại phương Đông đã được hình thành từ cuối (2) thiên niên kỉ IV đến đầu (3) thiên niên kỉ III TCN.

C. Bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn trong sản xuất ở phương Đông cổ đại là (4) nông dân công xã.

Họ nhận ruộng đất (5) công xã để cày cấy, phải nộp một phần hoa lợi và (6) lao dịch không công cho (7) quý tộc.

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close