Trả lời Luyện tập 2 trang 74 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Tìm các ước của -9; b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Đề bài

a) Tìm các ước của -9;

b) Tìm các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi a \( \vdots \) b (\(a,b \in \mathbb{Z},\,\,b \ne 0\)), ta còn gọi a là một bội của b và b là một ước của a.

Lời giải chi tiết

a) Các ước nguyên dương của 9 là 1;3;9 nên 

Ta có: Các ước của -9 là: -9; -3; -1; 1; 3; 9

b) Các bội nguyên dương của 4 là: 0;4;8;12;16;20;... nên các bội của 4 là: ...; -20; -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16; 20; ....

Ta có: Các bội của 4 lớn hơn -20 và nhỏ hơn 20 là: -16; -12; -8; -4; 0; 4; 8; 12; 16.

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close