Trả lời Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Đề bài

Gọi BC(6, 9) là tập hợp các số vừa là bội của 6, vừa là bội của 9. Hãy viết tập BC(6, 9).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lấy các phần tử chung của hai tập hợp của hai tập hợp tìm được ở hoạt động 1.

Lời giải chi tiết

BC(6, 9) = {0; 18; 36; 54; ...}

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close