Trả lời Câu hỏi 2 trang 51 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 15, biết 9 = 3^2 và 15 = 3. 5.

Đề bài

 Tìm bội chung nhỏ nhất của 9 và 15, biết 9 = 32  và 15 = 3. 5.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng;

- Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất. Tích đó là BCNN cần tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có:\(9 = 3^2 ; 15 =3. 5\)

Thừa số nguyên tố chung là 3 và thừa số nguyên tố riêng là 5. Số mũ lớn nhất của 3 là 2, của 5 là 1 nên

BCNN(9, 15) = 32.5= 45

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close