Chương 1. Số hữu tỉ

Chương 2. Số thực

Chương 3. Góc và đường thẳng song song

Chương 4. Tam giác

Chương 5. Thu thập và biểu diễn dữ liệu

Chương 6. Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Chương 7. Biểu thức đại số và đa thức một biến

Chương 8. Làm quen với biến cố và xác suất của biến cố

Chương 9. Quan hệ giữa các yếu tố trong một tam giác

Chương 10. Một số hình khối trong thực tiễn