Câu 3 phần bài tập học theo SGK – Trang 162 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 3 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 162 VBT hoá 8. Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ ...

Đề bài

Cân lấy 10,6 g Na2CO3 cho vào cốc chia độ có dung tích 500 ml. Rót từ từ nước cất vào cốc cho đến vạch 200 ml. Khuấy nhẹ cho Na2CO3 tan hết, ta được dung dịch Na2CO3. Biết 1 ml dung dịch này cho khối lượng là 1,05 g. Hãy xác định nồng độ phần trăm (C%) và nồng độ mol của dung dịch vừa pha chế được.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng của  Na2COcó trong 200 ml dung dịch : mdd = V. d= 200. 1,05 = a (gam)

=> \(C\% N{a_2}C{O_3} = \dfrac{{mc\tan }}{{m\,dd}}.100\%  = ?\)

Tính số mol của  Na2CO= m : M

=> nồng độ mol \({C_M} = \dfrac{n}{V}\)

Lời giải chi tiết

Khối lượng dung dịch Na2CO3:

m = 200 . 1,05 = 210 g

Nồng độ phần trăm của dung dịch:

C% = \(\dfrac{10,6}{210}\) . 100% = 5,05%

Số mol của Na2CO3 là:

n = \(\dfrac{10,6}{(46+12+48)}\) = 0,1 mol

Nồng độ mol của dung dịch:

CM = \(\dfrac{0,1.1000}{200}\) = 0,5 M

Nam.Name.Vn

Xem thêm tại đây: Bài 43: Pha chế dung dịch
list
close