• pic

    Mở đầu môn hóa học

    Giải trang 5 VBT hoá 8 - Mục lý thuyết (Phần học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1