Giải Bài 8.34 trang 49 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Ta có nhận xét rằng trong ba điểm thẳng hàng, luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng. Nếu BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Đề bài

Ta có nhận xét rằng trong ba điểm thẳng hàng, luôn có một điểm nằm giữa hai điểm còn lại. Giả sử A,B,C là ba điểm thẳng hàng. Nếu BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các vị trí tương đối của 3 điểm

Lời giải chi tiết

A,B,C là ba điểm thẳng hàng thì có 3 trường hợp có thể xảy ra:

+ Trường hợp 1: A nằm giữa B và C thì BC = AB + AC ( thỏa mãn đề bài)

+ Trường hợp 2: B nằm giữa A và C thì AC = BA + BC

+ Trường hợp 3: C nằm giữa A và B thì AB = AC + CB

Vậy BC = AB + AC thì trong ba điểm đó, điểm A nằm giữa hai điểm còn lại

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close