Giải Bài 7.40 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là 96,316 tỉ USD, sau 6 năm, đến năm 2019 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 234,241 tỉ USD. a) Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2013 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) b) Biết giá trị thương hiệu Apple năm 2019 tăng 9% so với năm 2018. Giá trị thương hiệu A

Đề bài

Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là 96,316 tỉ USD, sau 6 năm, đến năm 2019 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 234,241 tỉ USD.

a)     Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2013 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

b)    Biết giá trị thương hiệu Apple năm 2019 tăng 9% so với năm 2018. Giá trị thương hiệu Apple năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)     Tính tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2019 so với giá trị thương hiệu Apple năm 2013.

b)    + Tính tỉ số phần trăm của trị thương hiệu Apple năm 2019 so với năm 2018.

+ Tính giá trị thương hiệu Apple năm 2018

Lời giải chi tiết

a)     Tỉ số phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2019 so với giá trị thương hiệu Apple năm 2013 là:

\(\frac{{234,241}}{{96,316}}.100\%  = 243,2005\)%

Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, ta được: 243,2%

b)    Giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng 109% năm 2018

Giá trị thương hiệu Apple năm 2018 là:

234,241 : \(\frac{{109}}{{100}}\) = 214,9 (tỉ USD)

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close