Giải Bài 7.38 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 0,62 . 351 + (-35,1) : 4 b) 5,25 . 4,1 + (-2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

Đề bài

Tính giá trị của các biểu thức sau:

a)     0,62 . 351 + (-35,1) : 4

b)    5,25 . 4,1 + (-2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đưa về áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

a)     0,62 . 351 + (-35,1) : 4

= 0,62 . 351 – 351 : 40

= 0,62 . 351 – 351. 0,025

= 351. (0,62 – 0,025)

= 351 . 0,595

= 208,845

b)    5,25 . 4,1 + (-2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

= 5,25 . 4,1 +(-2,05) . 4 . 4,1 + 2,625 . 2. 4,1

= 4,1. [5,25 + (-2,05). 4 + 2,625 . 2]

=4,1 . (5,25 – 8,2 + 5,25)

= 4,1. 2,3

= 9,43

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close