Giải Bài 7.39 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm 2018 được cho trong bảng sau: a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Đề bài

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm 2018 được cho trong bảng sau:

a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu vào Việt Nam năm 2019.

b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mỹ năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hầng phần trăm)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng các số thập phân

Tìm kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2019 và tỉ lệ so với năm 2018 để tính kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2020

Lời giải chi tiết

a) Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 là:

135,45 + 47,27 + 73,89 + 3,12 + 4,46 = 264,19 (tỉ USD)

b) Kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2019 là 73,89 tỉ USD, tăng 27,3% so với năm 2018 nên 127,3% kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2018 bằng 73,89 tỉ USD

Vậy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là:

73,89 : 127,3% = 58, 04399 (tỉ USD)

Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được: 58,04 tỉ USD.

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close