Giải Bài 7.23 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tải về

Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 7 570,9 (nghìn ha); giảm 17/1000 so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (Theo Tổng cục Thống kê)

Đề bài

Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 7 570,9 (nghìn ha); giảm \(\frac{{17}}{{1000}}\) so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

(Theo Tổng cục Thống kê)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tỉ số diện tích trồng lúa năm 2018 so với năm 2017

Tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017

Lời giải chi tiết

Diện tích trồng lúa năm 2018 bằng \(1 - \frac{{17}}{{1000}} = \frac{{983}}{{1000}}\) diện tích trồng lúa năm 2017

Diện tích trồng lúa năm 2017 là:

7570,9 : \(\frac{{983}}{{1000}}\) = 7 701,831 129 (nghìn ha) = 7 701 831, 129 (ha)

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được 7 701 831 ha

Tải về

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close