Giải Bài 7.20 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 2,2 tấn gỗ; 4 000 kWh điện; 40 nghìn lít nước; 600 lít dầu thô. Nǎm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước v

Đề bài

Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 2,2 tấn gỗ; 4 000 kWh điện; 40 nghìn lít nước; 600 lít dầu thô. Năm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước và bao nhiêu lít dầu thô?

(Theo giaytanlong.com.vn)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tính khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh

+Tính số tấn gỗ, kWh điện, nước, dầu thô tiết kiệm được

Lời giải chi tiết

Khối lượng giấy thu gom được của tất cả học sinh trong năm học 2018-2019 là:

5 600 000 . 2 = 11 200 000 (kg) = 11200 (tấn)

Số tấn gỗ tiết kiệm được là:

11200. (2,2 : 1,4) = 17 600 (tấn)

Số kWh điện tiết kiệm được là:

11200. (4000: 1,4) = 32 000 000 (kWh)

Số lít nước tiết kiệm được là:

11200 . (40: 1,4) = 320 000(nghìn lít)  = 320 triệu lít

Số lít dầu thô tiết kiệm được là:

11 200. (600:1,4) = 4 800 000 (lít) = 4,8 triệu lít

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close