Giải Bài 6.49 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Đề bài

Tính một cách hợp lí: \(A = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} - \frac{{10}}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} - \frac{{10}}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5}\\ = \frac{2}{5}.\frac{3}{7} + \frac{3}{7}.\frac{3}{5} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.(\frac{2}{5} + \frac{3}{5}) - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.\frac{5}{5} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7}.1 - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{3}{7} - \frac{{10}}{7}\\ = \frac{{ - 7}}{7}\\ =  - 1\end{array}\)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close