Giải Bài 6.51 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị biểu thức:

Đề bài

Tính giá trị biểu thức: \(B = \frac{2}{5}.a - \frac{3}{4}.a + b:2\) , với \(a = \frac{{10}}{7};b = \frac{5}{2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay các giá trị của a, b vào biểu thức rồi thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết

Thay \(a = \frac{{10}}{7};b = \frac{5}{2}\) vào biểu thức B, ta được

\(\begin{array}{l}B = \frac{2}{5}.a - \frac{3}{4}.a + b:2\\ = \frac{2}{5}.\frac{{10}}{7} - \frac{3}{4}.\frac{{10}}{7} + \frac{5}{2}:2\\ = \frac{4}{7} - \frac{{15}}{{14}} + \frac{5}{2}.\frac{1}{2}\\ = \frac{4}{7} - \frac{{15}}{{14}} + \frac{5}{4}\\ = \frac{{16}}{{28}} - \frac{{30}}{{28}} + \frac{{35}}{{28}}\\ = \frac{{21}}{{28}}\\ = \frac{3}{4}\end{array}\)

 

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close