Giải Bài 6.52 trang 22 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được 1/4 số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc 2/5 số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Đề bài

Bạn Hà đọc một cuốn sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất, Hà đọc được \(\frac{1}{4}\) số trang sách. Ngày thứ hai, Hà đọc \(\frac{2}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tỉ số số trang còn lại sau mỗi ngày so với số trang của cuốn sách

Lời giải chi tiết

Sau ngày thứ nhất, Hà còn lại: \(1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}\) (số trang sách)

Ngày thứ hai, Hà đọc được: \(\frac{2}{5}.\frac{3}{4} = \frac{3}{{10}}\) (số trang sách)

Sau ngày thứ hai, Hà còn lại: \(1 - \frac{1}{4} - \frac{3}{{10}} = \frac{9}{{20}}\) (số trang sách) (tương ứng là 90 trang)

Vậy cuốn sách có số trang là:

\(90:\frac{9}{{20}} = 200\) (trang)

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close